Distribuirano objektno programiranje

Naziv predmeta

DISTRIBUIRANO OBJEKTNO PROGRAMIRANJE

Kod

VSITE136

Vrsta

Izborni kolegij

Razina

Kolegij specijalističke razine.

Godina

Treća

Semestar/trimestar

Jesenski / Jesenski

ECTS
(uz odgovarajuće obrazloženje)

5 ECTS

( predavanja 30 sati - 1 ECTS / laboratorijske vježbe 30 sati – 1 ECTS / kolokviji, konzultacije, samostalno učenje, samostalno rješavanje numeričkih zadataka, samostalni rad u laboratoriju 90 sati ­- 3 ECTS)

Nastavnik

predavač Mirko Bulaja, dipl. ing.

Kompetencije koje se stječu

Kolegij pruža specijalistička znanja s područja programiranja kao nadogradnju jezgre računarstva, te osposobljava polaznika za programiranje distribuiranih korisničkih programa

Preduvjeti za upis

Položeno VSITE121 i VSITE122

Sadržaj

Uvod. Objektni model. Komponentni model. Troslojna arhitektura. Tanki klijent. Neovisnost o lokaciji, neovisnost o jeziku. Skalabilnost, pouzdanost, sigurnost. Definiranje sučelja (IDL). CORBA, ORB, IIOP. COM/Distributed COM/COM+. Remote Procedure Call (RPC), Remote Method Invocation (RMI). Skeleton/proxy, proxy/stub. Presretanja, događaji. .NET arhitektura. Razvojne platforme i jezici.

Preporučena literatura

  1. Jason Pritchard: COM and CORBA Side by Side: Architectures, Strategies, and Implementations; Addison-Wesley, 1999.
  2. Don Box: Essential COM, Addison-Wesley, 1997.
  3. Thomas J. Mowbray, Raphael C. Malveau: CORBA Design Patterns, John Wiley & Sons, 1997.

Dopunska literatura

 

Oblici provođenja nastave

Predavanja, laboratorijske vježbe, testovi, kolokviji, konzultacije

Način provjere znanja i polaganja ispita

  • Testovi tijekom semestra
  • Izrada seminarskog rada
  • Pismeni i usmeni ispit kao cjelina

Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima

Hrvatski, Engleski

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula

  • Anketa o kvaliteti izvođenja nastave i nastavnih materijala
  • Pohađanje nastave i aktivnost u nastavi (povremena provjera od strane voditelja studija)
  • Vrednovanje rezultata ispita (godišnje)