Skoči na glavni sadržaj

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

U skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama ('NN' 25/13 85/15), pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduje Visoka škola za informacijske tehnologije (VSITE) ostvaruju sve domaće i strane fizičke i pravne osobe na jednak način i pod jednakim uvjetima.

Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom te obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu VSITE-a da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom (članak 5. stavak 1. točka 5. Zakona o pravu na pristup informacijama).
»Informacija« je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis) koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, nastao u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti).

Odredbe Zakona ne primjenjuju se na stranke u sudskim, upravnim i drugim na zakonu utemeljenim postupcima, kojima je dostupnost informacija iz tih postupaka utvrđena propisom (članak 1. stavak 3. Zakona). U skladu s člankom 18. stavkom 5. Zakona o pravu na pristup informacijama, ne smatra se zahtjevom za pristup informacijama traženje uvida u cjelokupni spis predmeta, objašnjenja ili uputa vezanih uz ostvarivanje nekog prava ili izvršavanje obveze, izrade analize ili tumačenja nekog propisa, kao ni stvaranje nove informacije.

PONOVNA UPORABA INFORMACIJA

Ponovna uporaba informacija znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihova djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu. (članak 5. stavak 1. točka 6. Zakona o pravu na pristup informacijama).

NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje na jedan od načina:

 • poštom na adresu: Visoka škola za informacijske tehnologije, n/r službenik za informiranje, Klaićeva 7, 10000 Zagreb
 • elektroničkom poštom na adresu: pristupinfo@vsite.hr
 • usmeno na broj telefona 01/3764 007, o čemu se sastavlja službena bilješka

Da bi bio valjan, zahtjev za pristup informacijama obavezno mora sadržavati:

 • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,
 • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije,
 • ime i prezime i potpunu adresu stanovanja fizičke osobe koja podnosi zahtjev, ili tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija, da bi bio valjan, obavezno mora sadržavati:

 • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,
 • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije,
 • ime, prezime i adresu fizičke osobe koja podnosi zahtjev, ili tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište,
 • informacije koje podnositelj želi ponovno upotrijebiti,
 • oblik i način na koji želi primiti sadržaj traženih informacija,
 • svrhu korištenja informacija (komercijalna ili nekomercijalna svrha).

KONTAKT PODACI SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE

 • Ana Mandić
 • Klaićeva 7, 10000 Zagreb
 • T: +385 1 3764 007
 • E: pristupinfo@vsite.hr

Obrasci

Korisne publikacije

Izvješća

 

Ulica Vjekoslava Klaića 7, 10000 Zagreb, tel. 01/3764200 fax. 01/3764264