Skoči na glavni sadržaj

Upravljanje kvalitetom

Razvoj organizacije i rast VSITE-a kao privatnog visokog učilišta za informacijske tehnologije temelji se na postavci da su visoko obrazovanje, znanost i inovacija od ključne važnosti za poticanje kohezije društva, ekonomskog rasta i globalne konkurentnosti. Visoko obrazovanje ključan je dio društveno-ekonomskog razvoja koje treba na nov način odgovoriti na porast potražnje za IT vještinama i kompetencijama na tržištu rada (ESG standardi).

U skladu s tim poduzimaju se stalne mjere za poboljšanje kvalitete Preddiplomskog i Specijalističkog diplomskog stručnog studija informacijskih tehnologija čiji je fokus na studentima. Prihvaćaju se fleksibilni načini učenja te kompetencije stečene izvan formalnih kurikuluma. Da bi se to ostvarilo, VSITE poduzima mjere potrebne da bi postao prepoznatljiv po svojoj misiji, obrazovanju koje pruža i suradnji s gospodarstvom i drugim visokoškolskim institucijama u zemlji i inozemstvu, što uključuje digitalno učenje, nove oblike izvođenja nastave i porast internacionalizacije.

Integrirani sustav upravljanja kvalitetom VSITE-a zasnovan je na zahtjevima ISO 9001:2008 i ESG 2009, a fokusiran je na zadovoljavanje potreba i očekivanja svih dionika i drugih zainteresiranih strana, prvenstveno regulatornih tijela koja provode vanjsko vrednovanje sustava – MZOS i AZVO. U tom sustavu upravljanja kvalitetom sudjeluju studenti, nastavnici, nenastavno osoblje, vanjski suradnici, završeni studenti (alumni) i njihovi sadašnji i budući poslodavci, dobavljači, partneri u znanstvenim i stručnim projektima, te projektima mobilnosti i međunarodne suradnje, korisnici savjetodavnih i IT usluga VSITE-a, tijela lokalne uprave i regulatorna tijela (MZO – Ministarstvo znanosti i obrazovanja, AZVO – Agencija za znanost i visoko obrazovanje i ASOO – Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih) te osnivač VSITE-a.

Procesno usmjereni SUK

VSITE kao privatno visoko učilište ima veliku društvenu odgovornost – već godinama diploma VSITE-a garantira prvostupnike i specijaliste informacijskih tehnologija čije su znanje i kompetencije neupitni. Naša je odgovornost da ta kvaliteta ostane na zavidnoj razini, kao i zapošljivost naših alumnija koja iznosi visokih 95 %.

SUK je stalno dograđivan i poboljšavan te obuhvaća sljedeće poslovne procese :

Procesi upravljanja
 • planiranje (utvrđivanje misije i vizije, ciljeva i politike kvalitete)
 • organizacija (upravljanje ljudskim potencijalima)
 • nadzor (nadzor procesa, interni auditi, ispitivanje zadovoljstva studenata, kontrola ostvarivanja ciljeva, ocjena sustava)
Osnovni procesi
 • organiziranje nastave i ispita
 • provedba nastave i ispita
 • znanstveno-istraživački rad i stručna djelatnost
 • izdavaštvo
 • mobilnost
 • međunarodna suradnja 
Procesi potpore
 • studentska referada
 • nabava
 • knjižnica i skriptarnica
 • administracija i IT potpora
 • održavanje
 • financijsko poslovanje i računovodstvo

Procesi su opisani, tako što su utvrđeni pokretači procesa (ulazi i zapisi ako ih ima), izlazi iz procesa, mjerljive karakteristike bitne za upravljanje procesom, kriteriji kvalitete, učestalost nadzora i metode nadzora. Svim procesima upravlja se po PDCA načelu (Plan-Do-Control-Act) – za svaki proces utvrđuju se plan kvalitete, postupak provedbe (normativnim aktom, radnom procedurom i/ili radnom uputom), kontrolira provedba i ostvareni rezultati, te se utvrđuju ocjena procesa, njegov utjecaj na sustav i mjere za njihovo poboljšanje.

Upravljanje svim procesima oslanja se na temeljne vrijednosti VSITE-a.

 

 

Procesno usmjereni sustav upravljanja kvalitetom VSITE-a

 

 

Garancija kvalitete - ISO certifikati

VSITE je još 2011. godine uspostavio procesno usmjereni sustav upravljanja kvalitetom (SUK) u skladu sa zahtjevima norme ISO 9001:2008 za Preddiplomski stručni studij informacijskih tehnologija. Sustav je recertificiran 2014. godine za Preddiplomski i Specijalistički diplomski stručni studij informacijskih tehnologija. 

Polovicom 2015. godine implementiran je sustav upravljanja informacijskom sigurnosti ISMS te je VSITE dobio certifikat ISO 27001:2013. Sustav upravljanja VSITE-a zasnovan prema normi ISO 9001 je dograđen i usklađen sa zahtjevima ISO 27001:2013, tako da su već tada zadovoljeni glavni zahtjevi nove norme ISO 9001:2015 (prepoznavanje konteksta organizacije, vodstvo preuzima kompletnu odgovornost za kvalitetu, upravljanje promjenama utemeljeno u skladu s analizom rizika, ostvarivanje politike informacijske sigurnosti primjerene akademskoj zajednici, upravljanja informacijskim resursima VU). Izgradnjom i stalnim poboljšavanjem ISMS-a osigurava se kontinuitet nastave i poslovanja VSITE-a, e-administracije VU i viša razina sigurnosti potrebna za uvođenje e-indeksa i e-učenja, uključivanje u međunarodne razvojne projekte i zaštitu intelektualnog vlasništva.

Garancija kvalitete - ESG standardi

VSITE je 2012. godine završio proces razvoja sustava osiguranja kvalitete u skladu sa Standardima i smjernicama za osiguravanje kvalitete u europskom prostoru visokog obrazovanja (ESG 2009) donošenjem posebnog Priručnika za osiguravanje kvalitete i 33 radne procedure. 

Sustav osiguranja kvalitete izveden u skladu sa Standardima i smjernicama za osiguranje kvalitete u europskom prostoru visokog obrazovanja (ESG 2009) obuhvaća sljedeća područja:

 • pravila i postupci osiguranja i unaprjeđenja sustava kvalitete VSITE-a
 • odobrenje, nadzor i periodično vrednovanje studijskih programa
 • vrednovanje studentskog rada i ocjenjivanje studenata
 • resursi za učenje i potpora studentima
 • osiguranje kvalitete nastavnika
 • znanstveno-istraživački rad
 • stručna djelatnost
 • mobilnost i međunarodna suradnja
 • resursi za obrazovnu, znanstveno-istraživačku i stručnu djelatnost
 • informacijski sustav 
 • javnost djelovanja

Aktivnosti osiguranja kvalitete po ovim područjima utvrđene su u Priručniku osiguranja kvalitete VSITE-a na temelju ESG Standarda i smjernica, ciljeva osiguranja kvalitete i dobre prakse VSITE-a i drugih visokih učilišta.

U tijeku je implementacija novih ESG 2015 standarda i smjernica koje su usvojene u svibnju 2015 i usklađivanje dokumenata kvalitete u skladu sa zahtjevima i novim kriterijima Agencije za visoko obrazovanje (AZVO).

 

Upravljanje kvalitetom

Redovito se provode unutrašnje prosudbe po svim područjima osiguranja kvalitete u skladu s ESG standardima, posebni interni auditi po poslovnim procesima u skladu sa zahtjevima ISO 9001 i posebni interni auditi u skladu sa zahtjevima ISO 27001 na temelju kojih Uprava donosi ocjenu sustava i utvrđuje mjere za njihovo poboljšavanje.

 
Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom

Povjerenstvo je savjetodavno tijelo Dekana i Stručnog vijeća koje planira i provodi postupke mjerenja performansi i poboljšanja sustava upravljanja kvalitetom.

Povjerenstvo organizira, koordinira i provodi postupke nadzora, mjerenja, analiza i vrednovanja te razvija unutarnje mehanizme osiguranja i poboljšanja kvalitete na razini sastavnice Vijeća visokih učilišta, a posebno planira i organizira unutarnju prosudbu sustava kvalitete u skladu sa ESG standardima i interne audite u skladu s normom ISO 9001 i ISO 27001, provodi samoocjenjivanje i razvija mehanizme za poboljšanje kvalitete, organizira sudjelovanje studenata u praćenju kvalitete provedbe studija, istražuje uspješnost studiranja i uzroke nekvalitetnog i predugog studiranja, predlaže aktivnosti za poboljšanje kompetencija i usavršavanje nastavnog osoblja, predlaže aktivnosti usavršavanja nenastavnog (administrativnog i tehničkog osoblja), analizira dokaze o unapređenju nastave i kvalitetu općih i specifičnih kompetencija ostvarenih studijskim programom, utvrđuje zahtjeve za informacijski sustav VSITE-a koji se odnose na kvalitetu te predlaže unapređenje administracije i poslovanja VSITE-a.

Povjerenstvo predlaže Dekanu i Stručnom vijeću VSITE-a mjere za kontinuirano poboljšanje kvalitete svih procesa, sustava upravljanja kvalitetom i opseg njihove integracije.

 

Matrica

 

 

Model upravljanja kvalitetom

Klaićeva 7, 10000 Zagreb, tel. 01/3764200 fax. 01/3764264