Vođenje projekata i dokumentacija

Naziv predmeta

VOĐENJE PROJEKATA I DOKUMENTACIJA

Kod

VSITE134

Vrsta

Izborni kolegij

Razina

Kolegij specijalističke razine.

Godina

Treća

Semestar/trimestar

Jesenski / Zimski

ECTS
(uz odgovarajuće obrazloženje)

5 ECTS

( predavanja 30 sati - 1 ECTS / laboratorijske vježbe 30 sati – 1 ECTS / kolokviji, konzultacije, samostalno učenje, samostalno rješavanje numeričkih zadataka, samostalni rad u laboratoriju 90 sati ­- 3 ECTS)

Nastavnik

viši predavač mr.sc. Milorad Nikitović, dipl. ing., predavač Dalibor Bužić dipl. inf.

Kompetencije koje se stječu

Kolegij pruža specijalistička znanja s područja programiranja kao nadogradnju jezgre računarstva, te osposobljava polaznika za člana i voditelja projektnog tima i izradu dokumentacije.

Preduvjeti za upis

Položeno VSITE121 i VSITE122

Sadržaj

Razdjela projekata na manje dijelove. Dodjela resursa. Praćenje opterećenja resursa. Izračun troškova projekta. Vezane zadaće. Kontrolne točke. Kreiranje krovnog projekta u cilju praćenja cjelokupnog rada radnih grupa. Definiranje radne grupe i zadaća svakog od članova. Usporedba plana i realizacije. Organizacija tima i dokumentacije. Izvješće o napredovanju projekta. Izvješće o utrošenom vremenu. Upravljanje rizicima. Priprema sastanka tima. Izvješće sa sastanka tima. Praćenje inačica programske podrške. Prijava programskog problema. Analiza zahtjeva za promjenom. Dokumentacija za testiranje i njen značaj za visoku kvalitetu programske podrške. Primopredaja projekta. Podrška korisnicima putem weba.

Preporučena literatura

  1. Standardi i specifikacije: ISO 9001/2000, ISO User document
  2. MS Project 2000 upute za korisnika
  3. MS Visual SourceSafe upute za korisnika

Dopunska literatura

 

Oblici provođenja nastave

Predavanja, laboratorijske vježbe, testovi, kolokviji, konzultacije

Način provjere znanja i polaganja ispita

  • Testovi tijekom semestra
  • Izrada seminarskog rada
  • Pismeni i usmeni ispit kao cjelina

Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima

Hrvatski, Engleski

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula

  • Anketa o kvaliteti izvođenja nastave i nastavnih materijala
  • Pohađanje nastave i aktivnost u nastavi (povremena provjera od strane voditelja studija)
  • Vrednovanje rezultata ispita (godišnje)