Programiranje na internetu

Naziv predmeta

PROGRAMIRANJE NA INTERNETU

Kod

VSITE164

Vrsta

Izborni kolegij

Razina

Kolegij specijalističke razine.

Godina

Treća

Semestar/trimestar

Jesenski / Zimski

ECTS
(uz odgovarajuće obrazloženje)

5 ECTS

( predavanja 30 sati - 1 ECTS / laboratorijske vježbe 30 sati – 1 ECTS / kolokviji, konzultacije, samostalno učenje, samostalno rješavanje numeričkih zadataka, samostalni rad u laboratoriju 90 sati ­- 3 ECTS)

Nastavnik

predavač Damjan Patarčec, dipl. ing.

Kompetencije koje se stječu

Kolegij pruža specijalistička znanja s područja programiranja web stranica kao nadogradnju jezgre računarstva, te osposobljava polaznika za izradu dinamičkih Web stranica s obradom na strani poslužitelja

Preduvjeti za upis

Položeno VSITE161

Sadržaj

Razvoj dinamičkih web aplikacija. Značenje modela podataka u Internet aplikacijama. Poslužiteljski orijentirani skriptni jezici. Programiranje ASP i ASP.NET, ADO i ADO.NET . Troslojna arhitektura Internet aplikacija . Sigurnost podataka i kripto-zaštita uporabom XML-a na klijent strani. Izrada Web aplikacije od modela podataka do Web sučelja koristeći MS SQL Server, HTML, JavaScript, ASP, XML tehnologije. Problemi podrške različitih web preglednika.

Preporučena literatura

  1. Greg Buczek «ASP Developer's Guide», The McGraw-Hill Companies, 2000
  2. M. Rees, A. White, B. White «Designing Web Interfaces», Prentice Hall, 2001
  3. Richard Clark, ASP.net Microsoft Press, 2001
  4. Michael J. Young, «XML», Microsoft Press, 2001 .

Dopunska literatura

 

Oblici provođenja nastave

Predavanja, laboratorijske vježbe, testovi, kolokviji, konzultacije

Način provjere znanja i polaganja ispita

  • Testovi tijekom semestra
  • Izrada seminarskog rada
  • Pismeni i usmeni ispit kao cjelina

Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima

Hrvatski, Engleski

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula

  • Anketa o kvaliteti izvođenja nastave i nastavnih materijala
  • Pohađanje nastave i aktivnost u nastavi (povremena provjera od strane voditelja studija)
  • Vrednovanje rezultata ispita (godišnje)