Programiranje u C#

Naziv predmeta

PROGRAMIRANJE U C#

Kod

VSITE133

Vrsta

Izborni kolegij

Razina

Kolegij specijalističke razine.

Godina

Treća

Semestar/trimestar

Jesenski / Zimski

ECTS
(uz odgovarajuće obrazloženje)

5 ECTS

( predavanja 30 sati - 1 ECTS / laboratorijske vježbe 30 sati – 1 ECTS / kolokviji, konzultacije, samostalno učenje, samostalno rješavanje numeričkih zadataka, samostalni rad u laboratoriju 90 sati ­- 3 ECTS)

Nastavnik

predavač mr.sc. Julijan Šribar, dipl. ing.

Kompetencije koje se stječu

Kolegij pruža specijalistička znanja s područja programiranja kao nadogradnju jezgre računarstva i osposobljava polaznika za izradu programske podrške u programskom jeziku C#.

Preduvjeti za upis

Položeno VSITE121 i VSITE122

Sadržaj

Karakteristike strukturalnog i objektno orijentiranog programiranja. Varijable, operatori, kontrolne naredbe. Polimorfizam i nasljeđivanje. Strukture i polja. .NET Runtime okružje. XML dokumentacija u C#. Klase i objekti. Obrada iznimki. Nasljeđivanje, apstraktne klase. Sučelja, događaji i njihova obrada. Izrada Windows formi. Izrada Windows aplikacije. Razvoj aplikacije u web okružju. Web servisi, web forme. Osnove ASP.NET aplikacije. SOAP. Usporedba C# sa: C/C++, Java, Visual Basic 6, ostalim .NET jezicima. Dekompozicija problema kod većih projekata. Analiza problema i izrada programske podrške. Testiranje modula i cijele aplikacije. Postavljanje web aplikacije u radno okruženje.

Preporučena literatura

  1. Eric Gunnerson, "A Programmer's Introduction to C#", Apress 2000.
  2. Standardi i specifikacije: SOAP, HTML, ASP, XML

Dopunska literatura

 

Oblici provođenja nastave

Predavanja, laboratorijske vježbe, testovi, kolokviji, konzultacije

Način provjere znanja i polaganja ispita

  • Testovi tijekom semestra
  • Izrada seminarskog rada
  • Pismeni i usmeni ispit kao cjelina

Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima

Hrvatski, Engleski

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula

  • Anketa o kvaliteti izvođenja nastave i nastavnih materijala
  • Pohađanje nastave i aktivnost u nastavi (povremena provjera od strane voditelja studija)
  • Vrednovanje rezultata ispita (godišnje)