Programiranje u Javi

Naziv predmeta

PROGRAMIRANJE U JAVI

Kod

VSITE132

Vrsta

Izborni kolegij

Razina

Kolegij specijalističke razine.

Godina

Treća

Semestar/trimestar

Jesenski / Zimski

ECTS
(uz odgovarajuće obrazloženje)

5 ECTS

( predavanja 30 sati - 1 ECTS / laboratorijske vježbe 30 sati – 1 ECTS / kolokviji, konzultacije, samostalno učenje, samostalno rješavanje numeričkih zadataka, samostalni rad u laboratoriju 90 sati ­- 3 ECTS)

Nastavnik

predavač Frane Peko, dipl. ing.

Kompetencije koje se stječu

Kolegij pruža specijalistička znanja s područja programiranja kao nadogradnju jezgre računarstva i osposobljava polaznika za izradu programske podrške u programskom jeziku Java.

Preduvjeti za upis

Položeno VSITE121 i VSITE122

Sadržaj

Uvod u JAVA programiranje. Objektno orijentirano programiranje u Javi. Osnove JAVA jezika. Rad s objektima. Polja, uvjeti, petlje. Osnovne Java klase. Modifikatori i kontrola pristupa. Pisanje Java apleta. Rad s grafikom u Javi. Korištenje fontova i boje. Animacije i zvukovi. Upravljanje događajima i interaktivnost. Paketi i sučelja. Java program i Web stranica. Osnove Java Servleta. Osnove JavaServer Pages (JSP). Java Virtual Machine. Java razvojne platforme.

Preporučena literatura

  1. Eckel, B: «Thinking in JAVA», Second Edition, Prentice Hall, 2000.
  2. Lemay, L; Perkins, C; Morrison, M: «Teach Yourself JAVA in 21 Days», SAMS Publishing, 2001.
  3. Sušanj, D: «JAVA programiranje za Internet i WWW», Znak Zagreb, 1997.
  4. Sun tutorial: «http://java.sun.com/docs/books/tutorial»

Dopunska literatura

 

Oblici provođenja nastave

Predavanja, laboratorijske vježbe, testovi, kolokviji, konzultacije

Način provjere znanja i polaganja ispita

  • Testovi tijekom semestra
  • Izrada seminarskog rada
  • Pismeni i usmeni ispit kao cjelina

Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima

Hrvatski, Engleski

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula

  • Anketa o kvaliteti izvođenja nastave i nastavnih materijala
  • Pohađanje nastave i aktivnost u nastavi (povremena provjera od strane voditelja studija)
  • Vrednovanje rezultata ispita (godišnje)