Napredno windows programiranje

Naziv predmeta

NAPREDNO WINDOWS PROGRAMIRANJE

Kod

VSITE131

Vrsta

Izborni kolegij

Razina

Kolegij specijalističke razine.

Godina

Treća

Semestar/trimestar

Jesenski / Jesenski

ECTS
(uz odgovarajuće obrazloženje)

5 ECTS

( predavanja 30 sati - 1 ECTS / laboratorijske vježbe 30 sati – 1 ECTS / kolokviji, konzultacije, samostalno učenje, samostalno rješavanje numeričkih zadataka, samostalni rad u laboratoriju 90 sati ­- 3 ECTS)

Nastavnik

predavač Nenad Čaklović, dipl. ing., predavač Mirko Bulaja, dipl. ing.

Kompetencije koje se stječu

Kolegij pruža specijalistička znanja s područja programiranja kao nadogradnju jezgre računarstva i osposobljava polaznika za generiranje složenih korisničkih programa za operacijski sustav Windows

Preduvjeti za upis

Položeno VSITE121 i VSITE122

Sadržaj

Win32 arhitektura: Windows operacijski sustav, DLL-ovi, Win32 API, Kernel, Win32 upravljanje memorijom. Win32 programiranje: Win32 programski tok, SDK windows programi, windows verzije, MFC. Dinamički vezane biblioteke: razlika dinamičkog i statičkog povezivanja, eksplicitno i implicitno povezivanje. Niti (threads): Win32 procesi i niti, enkapsulacija niti, nitna sinkronizacija, sigurnost niti. Win 32 procesi: kreiranje, sinkronizacija, terminiranje procesa. Standardne windows kontrole: Win32 standardne kotrole, MFC klase standardnih kontrola. Windows sistemski registar, Win32 registry API. Napredna Document/View arhitektura. Document obrasci, višestruke document i view klase. Napredni izbornici i alatne trake: dinamički izbornici i alatne trake. Napredni GDI: transformacija koordinata, skroliranje, ispis, metafiles, bitmape.

Preporučena literatura

  1. Richter, Jeffrey: «Programming Application for Microsoft Windows», Microsoft Press, 1999.
  2. Petzold, Charles: «Programming Windows», Fifth edition, Microsoft Press, 1999.
  3. Prosise, Jeff: «Programming Windows with MFC», Second edition, Microsoft Press, 1999.
  4. Kruglinski, David J; Wingo, Scot; Sheperd, George: «Programming Microsoft Visual C++», Fifth edition, Microsoft Press, 1998.

Dopunska literatura

 

Oblici provođenja nastave

Predavanja, laboratorijske vježbe, testovi, kolokviji, konzultacije

Način provjere znanja i polaganja ispita

  • Testovi tijekom semestra
  • Izrada seminarskog rada
  • Pismeni i usmeni ispit kao cjelina

Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima

Hrvatski, Engleski

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula

  • Anketa o kvaliteti izvođenja nastave i nastavnih materijala
  • Pohađanje nastave i aktivnost u nastavi (povremena provjera od strane voditelja studija)
  • Vrednovanje rezultata ispita (godišnje)