Matematička analiza 2

Naziv predmeta

MATEMATIČKA ANALIZA 2

Kod

VSITE004

Vrsta

Obvezatni kolegij

Razina

Kolegij napredne razine

Godina

Treća

Semestar/trimestar

Jesenski / Jesenski

ECTS
(uz odgovarajuće obrazloženje)

6 ECTS

( predavanja 45 sati - 1,5 ECTS / numeričke vježbe 30 sati - 1 ECTS / kolokviji, konzultacije, samostalno učenje, samostalno rješavanje numeričkih zadataka 105 sati ­- 3,5 ECTS)

Nastavnik

dr. sc. Boris Čulina, viši pred.

Kompetencije koje se stječu

Kolegij pruža proširena znanja iz tehnike integriranja, određene integrale i njihove primjene, Fourierov red i primjene, osnove diferencijalnih jednadžbi te funkcije više varijabli i višestruke integrale.

 

Preduvjeti za upis

Položeno VSITE001, VSITE 002 i VSITE 003

Sadržaj

Elementi kombinatorike. Binomni i polinomni teorem. Skup realnih i skup kompleksnih brojeva. Kompleksne funkcije: Derivacija i integral kompleksne funkcije. Pojam analitičke funkcije. Reziduumi. Vektori: Operacije s vektorima. Vektorski prostor Xo. Koordinatni sustav. Ravnina i pravac u prostoru. Funkcije više varijabli : Derivacija i integral funkcije više varijabli. Problem optimalizacije. Vektorske funkcije jedne i više varijabli. Divergencija i rotacija vektorskog polja. Nizovi i redovi funkcija: Redovi potencija. Fourieova analiza: Fourieov red i Fourieov integral. Ortogonalni trigonometrijski sustavi, razvoj funkcija u Fourierov red i primjene, Parsevalova jednakost.

Preporučena literatura

  1. Ervin Kreyszig: Advanced engineering mathematics, JOHN WILEY & SONS, INC. New York Chichester Brisbane Toronto Singapore, eight edition
  2. Luka Krnić, Zvonimir Šikić: Račun diferencijalni i integralni I dio, Školska knjiga, Zagreb 1992.

Dopunska literatura

 

Oblici provođenja nastave

Predavanja, numeričke vježbe, konzultacije

Način provjere znanja i polaganja ispita

  • Kontinuirana provjera tijekom nastave (kolokviji po cjelinama)
  • Seminarski radovi
  • Završni ispit (pismeni/usmeni)

Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima

Hrvatski, Engleski

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula

  • Anketa o kvaliteti izvođenja nastave i nastavnih materijala
  • Pohađanje nastave i aktivnost u nastavi (povremena provjera od strane voditelja studija)
  • Vrednovanje rezultata ispita (godišnje)