Mrežne usluge i programiranje

Naziv predmeta

MREŽNE USLUGE I PROGRAMIRANJE

Kod

VSITE163

Vrsta

Obvezatni izborni kolegij smjera baze podataka

Razina

Kolegij srednje razine

Godina

Druga

Semestar/trimestar

Proljetni / Proljetni

ECTS
(uz odgovarajuće obrazloženje)

5 ECTS

( predavanja 30 sati - 1 ECTS / laboratorijske vježbe 30 sati – 1 ECTS / kolokviji, konzultacije, samostalno učenje, samostalno rješavanje numeričkih zadataka, samostalni rad u laboratoriju 90 sati ­- 3 ECTS)

Nastavnik

predavač Damjan Patarčec, dipl. ing.

Kompetencije koje se stječu

Kolegij pruža specijalistička znanja s područja pristupa bazi podataka preko Interneta kao nadogradnju jezgre računarstva, te obučava korisnika za izradu statičkih i dinamičkih WEB stranica s obradom na strani korisnika

Preduvjeti za upis

Odslušano VSITE161

Sadržaj

Mrežne usluge: elektronička pošta, Telnet, FTP, Web. Načini objavljivanja podataka. Web poslužitelji i klijenti. Izbor tehnologija i alata za web. Priprema web stranica. HTML jezik. Osnovna struktura HTML dokumenta, liste, tablice, forme. Programiranje u JavaScriptu, DOM. XML osnove i sintaksa. Povezivanje HTML-a i XML-a. XSL elementi, transformacije iz JavaScript-a. Aplikacije na web-u na poslužiteljima bez podrške za ASP, Cgi-bin, Perl, JSP.

Preporučena literatura

  • Mladenović, S; Maretić, B: "Mrežne usluge i programiranje - Bilješke s predavanja", Veleučilište u Splitu, Split 2002.

Dopunska literatura

  • Standardi i specifikacije: HTML, XML,XSL, JavaScript, DOM

Oblici provođenja nastave

Predavanja, laboratorijske vježbe, testovi, kolokviji, konzultacije

Način provjere znanja i polaganja ispita

  • Testovi tijekom semestra
  • Izrada seminarskog rada
  • Pismeni i usmeni ispit kao cjelina

Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima

Hrvatski, Engleski

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula

  • Anketa o kvaliteti izvođenja nastave i nastavnih materijala
  • Pohađanje nastave i aktivnost u nastavi (povremena provjera od strane voditelja studija)
  • Vrednovanje rezultata ispita (godišnje)