Projektiranje baza podataka

Naziv predmeta

PROJEKTIRANJE BAZA PODATAKA

Kod

VSITE162

Vrsta

Obvezatni izborni kolegij smjera baze podataka

Razina

Kolegij srednje razine

Godina

Druga

Semestar/trimestar

Proljetni / Proljetni

ECTS
(uz odgovarajuće obrazloženje)

5 ECTS

( predavanja 30 sati - 1 ECTS / laboratorijske vježbe 30 sati – 1 ECTS / kolokviji, konzultacije, samostalno učenje, samostalno rješavanje numeričkih zadataka, samostalni rad u laboratoriju 90 sati ­- 3 ECTS)

Nastavnik

predavač Dalibor Bužić, dipl. inf., predavač mr. sc. Damir Vuk, dipl. inf.

Kompetencije koje se stječu

Kolegij pruža specijalistička znanja s područja baza podataka kao nadogradnju jezgre računarstva i osposobljava polaznika za projektiranje i izradu baza podataka u programskom sustavu MS SQL Server

Preduvjeti za upis

Odslušano VSITE161

Sadržaj

Identifikacija zahtjeva korisnika. Formalna specifikacija zahtjeva. Izbor modela baze podataka. Projektiranje strukture baze podataka. Modeliranje funkcija i podataka. Proceduralna obrada baze podataka. Optimalizacija upita. Izrada prototipa baze. Izbor korisničkog sučelja. Izbor programskog alata. Dizajniranje formi za unos i ispravljanje podataka. Odabir kriterija za ispis. Dizajniranje izvještaja. Sigurnost podataka. Ograničenje pristupa i ovlaštenja. Rezervne kopije podataka. Sustavi poslužitelja. Raspoloživost i dohvatljivost podataka. Performanse rada. Višekorisnički pristup. Baza podataka na mreži.

Preporučena literatura

  • Martin, J.: An End-User's Guide to Data Base, Prentice Hall 1981.
  • Kroenke, D.: Database Processing: Fundamentals, Design and Implementation, Prentice Hall 1999
  • Radovan M., Baza podataka: Relacijski pristup i SQL, 1993

Dopunska literatura

  • Z. Torba, Baze podataka, Veleučilište u Splitu, 2001.

Oblici provođenja nastave

Predavanja, laboratorijske vježbe, testovi, kolokviji, konzultacije

Način provjere znanja i polaganja ispita

  • Testovi tijekom semestra
  • Izrada seminarskog rada
  • Pismeni i usmeni ispit kao cjelina

Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima

Hrvatski, Engleski

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula

  • Anketa o kvaliteti izvođenja nastave i nastavnih materijala
  • Pohađanje nastave i aktivnost u nastavi (povremena provjera od strane voditelja studija)
  • Vrednovanje rezultata ispita (godišnje)