Informacijski sustavi

Naziv predmeta

INFORMACIJSKI SUSTAVI

Kod

VSITE171

Vrsta

Obvezatni kolegij

Razina

Kolegij temeljne razine

Godina

Druga

Semestar/trimestar

Jesenski / Zimski

ECTS
(uz odgovarajuće obrazloženje)

6 ECTS

(predavanja 45 sati - 1,5 ECTS / seminarski rad 15 sati - 0,5 ECTS / testovi i kolokviji, konzultacije, samostalni seminarski rad i samostalno učenje 120 sati - 4 ECTS)

Nastavnik

doc. dr. sc. Ksenija Klasić, dipl. inf., viši predavač mr.sc. Darko Galinec, dipl. ing., predavač Ivan Klasić, prof.

Kompetencije koje se stječu

Kolegij pruža temeljna znanja s područja informacijskih sustava kao osnovu jezgre računarstva

Preduvjeti za upis

Nema

Sadržaj

Definicija sustava, poslovnog sustava i njegova informacijskog sustava. Organizacija poslovnog informacijskog sustava. Nolanova podjela faza informatičkog razvoja poduzeća, faze životnog ciklusa IS-a, informacijski inženjering, elementi jedinstvenosti IS-a. Planiranje razvoja IS-a. Strateška analiza poslovanja organizacijskog sustava, preoblikovanje poslovnih procesa, određivanje temeljne arhitekture IS-a, određivanje prioriteta razvoja informacijskih podsustava. Dekompozicija ciljeva, funkcija i procesa, model procesa, model podataka, model resursa. Matrica procesa i klasa podataka, dijagonalizacija matrice i oblikovanje podsustava, unutrašnja konzistentnost i vanjska povezanost podsustava, određivanje osnovne arhitektura IS-a. Analiza sklonosti procesa. Analiza poslovnog podsustava, dijagram tijeka dokumenata (podataka), radni dijagram (workflow), specifikacija zahtjeva. Administracija podataka. Šifarski sustavi. Uvođenje IS-a u primjenu. Primjena CASE pomagala. Kvaliteta informacijskog sustava i zaštita od zloporaba. ISO standardi.

Preporučena literatura

  • Klasić, K. i Klarin, K.: Informacijski sustavi, bilješke s predavanja, Veleučilište u Splitu, Split, 2002.
  • Pavlić, M.: Razvoj informacijskih sustava, Znak, Zagreb, 1996.
  • Barker, R.: CASE*METHOD Tasks and Deliverables, Addison-Wesley Publishing Company, 1991.

Dopunska literatura

  • Martin, J.: Information Engineering II - Planning and Analisys, Prentice Hall, Englewood Cliffs, NY 1990.

Oblici provođenja nastave

Predavanja, seminarski rad, konzultacije, kolokviji

Način provjere znanja i polaganja ispita

  • Testovi tijekom semestra
  • Izrada seminarskog rada
  • Pismeni i usmeni ispit kao cjelina

Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima

Hrvatski, Engleski

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula

  • Anketa o kvaliteti izvođenja nastave i nastavnih materijala
  • Pohađanje nastave i aktivnost u nastavi (povremena provjera od strane voditelja studija)
  • Vrednovanje rezultata ispita (godišnje)