Primjenjena i numerička matematika

Naziv predmeta

PRIMIJENJENA I NUMERIČKA MATEMATIKA

Kod

VSITE003

Vrsta

Obvezatni kolegij

Razina

Kolegij srednje razine

Godina

Prva

Semestar/trimestar

Proljetni / Proljetni

ECTS
(uz odgovarajuće obrazloženje)

6 ECTS

(predavanja 45 sati - 1,5 ECTS / laboratorijske vježbe 30 sati - 1 ECTS / kolokviji, konzultacije, samostalni rad u laboratoriju i samostalno učenje 105 sati – 3,5 ECTS)

Nastavnik

viši pred. dr. sc. Boris Čulina, predavač Toni Milun, prof.

Kompetencije koje se stječu

Student je osposobljen za modeliranje jednostavnijih problema iz stručne prakse. Usvaja potrebna znanja iz diferencijalnih jednadžbi, numeričke matematike i statistike. Upoznaje se s programskim paketom MATLAB. .

Preduvjeti za upis

Odslušano VSITE001 i VSITE 002

Sadržaj

Obične diferencijalne jednadžbe: Definicija. Izvori diferencijalnih jednadžbi. Obične diferencijalne jednadžbe prvog reda. Rješavanje nekih tipova diferencijalnih jednadžbi prvog reda. Obične diferencijalne jednadžbe drugog reda. Linearne diferencijalne jednadžbe drugog reda s konstantnim koeficijentima. Laplaceova transformacija: Definicija i svojstva Laplaceove transformacije. Primjena Laplaceove transformacije na rješavanje početnog problema nehomogene linearne diferencijalne jednadžbe drugog reda s konstantnim koeficijentima. Osnove teorije vjerojatnosti i statistike: Deskriptivna statistika. Pojam vjerojatnosti i osnovni teoremi. Diskretne i kontinuirane slučajne varijable. Osnovne teorijske razdiobe. Prilagođivanje teorijskih razdiobi empiričkim podacima. Uvod u numeričku matematiku: Približna vrijednost i pogreška približne vrijednosti. Numeričko rješavanje nelinearnih jednadžbi. Numeričko rješavanje sustava linearnih jednadžbi. Interpolacija i aproksimacija funkcije. Numerička integracija. Numeričko rješavanje početnog problema za diferencijalne jednadžbe prvog reda.

 

Preporučena literatura

Predavanja:

  1. Bogdanić, N.: Primijenjena matematika, Sveučilište u Splitu, Split 1980

Laboratorijske vježbe:

  1. Baras I.: Laboratorijske vježbe iz Primijenjene i numeričke matematike (interni materijali) , Odjel za stručne studije , Sveučilište u Splitu 2004.

Dopunska literatura

  1. Strunje M, Bradić T, Polić R, Pečarić J: Matematika za tehnološke fakultete, Element, Zagreb (1998)
  2. Pauše, Ž.: Uvod u matematičku statistiku, Školska knjiga, Zagreb (1993)
  3. Getting started with MATLAB , The Math Works (2004)

Oblici provođenja nastave

Predavanja, laboratorijske vježbe, konzultacije, samostalan rad u laboratoriju

Način provjere znanja i polaganja ispita

  • Kontinuirana provjera tijekom nastave (kolokviji po cjelinama)
  • Završni ispit (pismeni/usmeni)

 

Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima

Hrvatski, Engleski

 

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula

  • Anketa o kvaliteti izvođenja nastave i nastavnih materijala
  • Pohađanje nastave i aktivnost u nastavi (povremena provjera od strane voditelja studija)
  • Vrednovanje rezultata ispita (godišnje)