Ekonomika i organizacija poduzeća

Naziv predmeta

EKONOMIKA I ORGANIZACIJA PODUZEĆA

Kod

VSITE022

Vrsta

Obvezatni kolegij

Razina

Kolegij temeljne razine

Godina

Treća

Semestar/trimestar

Jesenski / Jesenski

ECTS
(uz odgovarajuće obrazloženje)

2 ECTS

(predavanja 30 sati – 1 ECTS / kolokviji, konzultacije, samostalno učenje, konzultacije 30 sati – 1 ECTS )

Nastavnik

predavač mr. sc. Mihael Buković, dipl. ing.

Kompetencije koje se stječu

Kolegij pruža osnovna znanja ekonomike i organizacije poduzeća kao opću društvenu osnovu tehničkog studija i osposobljava polaznika za procjenu ekonomskih i organizacijskih ciljeva radnog zadatka

Preduvjeti za upis

Nema

Sadržaj

Teorija firme i poduzetništva : teorija, ciljevi i vrijednosti firme (poduzeća); pojam poduzetnika i poduzetništva; akteri u poduzeću i njihovi odnosi; načela poslovanja poduzeća; funkcije poduzeća; sredstva poduzeća; mjerila uspješnosti poslovanja. Organizacija poduzeća: pojam organizacije, teorija organizacije, organizacijska struktura, osnovne poslovne funkcije u poduzeću. Teorija troškova: pojam i značenje troškova; priroda i vrste troškova; mjesta i nositelji troškova; reagibilnost i remanencija troškova. Kalkulacije: pojam i elementi kalkulacija; vrste kalkulacija, kalkulacija ekvivalentnih brojeva i vezanih proizvoda; primjena teorije troškova u politici cijena u različitim tržišnim situacijama. Proizvodnja: temeljni pojmovi; ukupna, prosječna i granična proizvodnost; kapaciteti - pojam, vrste i iskorištenost; održavanje i zamjena sredstava. Poslovni rezultat: rashodi; prihodi; poslovni rezultat (dobitak i gubitak); mjerenje uspješnosti poslovanja - proizvodnost, ekonomičnost, rentabilnost.

Preporučena literatura

  • Grubišić, D.: Ekonomika poduzeća, Veleučilište u Splitu, 2002.
  • Jelavic, A., Ravlic, A., Starcevic, A.,Samanovic, J., Ekonomika poduzeća, Ekonomski fakultet Zagreb, Zagreb, 1993.

Dopunska literatura

  • Buble, M.: Management, Ekonomski fakultet Split, Split, 1993.

Oblici provođenja nastave

Predavanja

Način provjere znanja i polaganja ispita

  • Testovi tijekom semestra
  • Izrada seminarskog rada
  • Pismeni i usmeni ispit kao cjelina

Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima

Hrvatski, Engleski

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula

  • Anketa o kvaliteti izvođenja nastave i nastavnih materijala
  • Pohađanje nastave i aktivnost u nastavi (povremena provjera od strane voditelja studija)
  • Vrednovanje rezultata ispita (godišnje)