Napredno .NET programiranje

Nositelj

pred. mr. sc. Ivica Britvić, dipl. ing.

Naziv predmeta

NAPREDNO .NET PROGRAMIRANJE

Kod

VSITE274

Kratki naziv

DOTN

Vrsta

Izborni kolegij

Razina

Stručni kolegij

Godina

Prva

Semestar

Ljetni

ECTS
(uz odgovarajuće obrazloženje)

5 ECTS

(predavanja 30 sati - 1 ECTS / auditorne vježbe 15 sati - 0,5 ECTS / laboratorijske vježbe 15 sati - 0,5 ECTS / testovi i kolokviji, konzultacije, samostalni rad i samostalno učenje 90 sati – 3 ECTS)

Ciljevi predmeta

Osposobiti studenta za napredno .NET programiranje.

Preduvjeti za upis

---

Kompetencije koje se stječu

Kolegij pruža temeljna znanja o razvoju naprednih aplikativnih rješenja za .NET platformu, uz praktična znanja programiranja u C# programskom jeziku.

Ishodi učenja

Nakon uspješno položenog predmeta studenti će moći:

  1. objasniti delegate, sučelja i događaje,
  2. primijeniti Windows forme,
  3. stvarati .NET komponente,
  4. koristiti WCF,  WPF i WWF, te ADO.NET i LINQ tehnologije i
  5. kreirati višenitne aplikacije, kreirati workflow aplikacije.

Sadržaj

Windows forme i njihovi elementi. Objekti i klase. Delegati, sučelja, događaji i njihova obrada. Stvaranje .NET komponenti i njihovo korištenje pri razvoju aplikacije. Rad sa bazama podataka. ADO.NET. LINQ tehnologija i spajanje sa relacijskim i XML izvorima. Windows procesi. Multithreading i aplikacije s više „niti“. Web servisi i Windows Communication Foundation (WCF). Izrada korisničkog sučelja. Windows Presentation Foundation i XAML. Poslovni procesi i workflow aplikacije. MVC koncept. Windows Workflow Foundation.

Preporučena literatura

  1. Troelsen A.: Pro C# 2010 and .NET 4 Platform, Apress , 2010.
  2. Troelsen A.: Pro C# 2008 and the .NET 3.5 Platform Fourth Edition, Apress, 2008.

Dopunska literatura

  1. MacDonald M.; Freeman A.; Szpuszta M.: Pro ASP.NET 4 in C# 2010 - Fourth Edition, Apress 2010.

Osiguranje literature

Svi nastavni materijali su dostupni studentu u elektroničkom obliku.

Student dobiva u trajno vlasništvo tiskani primjerak udžbenika ili skripte (izdanje VSITE).

Oblici provođenja nastave

Predavanja, auditorne vježbe, laboratorijske vježbe

Način provjere znanja i polaganja ispita

-       Testovi tijekom semestra

-       Dva kolokvija, seminarski rad, pismeni i usmeni ispit

Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima

hrvatski, engleski

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula

-       Anketa o kvaliteti izvođenja nastave i nastavnih materijala

-       Pohađanje nastave i aktivnost u nastavi (povremena provjera od strane voditelja studija)

-       Vrednovanje rezultata ispita (godišnje)