Računarstvo zasnovano na uslugama

Nositelj

pred. Božidr Benko, dipl. ing.

Naziv predmeta

RAČUNARSTVO ZASNOVANO NA USLUGAMA

Kod

VSITE273

Kratki naziv

USL

Vrsta

Izborni kolegij

Razina

Stručni kolegij

Godina

Prva

Semestar

Ljetni

ECTS
(uz odgovarajuće obrazloženje)

5 ECTS

(predavanja 30 sati - 1 ECTS / auditorne vježbe 15 sati - 0,5 ECTS / laboratorijske vježbe 15 sati - 0,5 ECTS / testovi i kolokviji, konzultacije, samostalni rad i samostalno učenje 90 sati – 3 ECTS)

Ciljevi predmeta

Osposobiti studenta za programiranje sustava zasnovanih na uslugama.

Preduvjeti za upis

---

Kompetencije koje se stječu

Studenti stječu napredna znanja implementacije složenih informacijskih sustava zasnovanih na web tehnologijama.

Ishodi učenja

Nakon uspješno položenog predmeta studenti će moći:

  1. objasniti koncepot raspodijeljenog računarstva zasnovanog na uslugama, osnovne standarde i tehnologije SOA,
  2. kreirati arhitekturu SOA sustava kroz specificirati, postavljati, pronalaziti i koristiti usluge, provjeriti sigurnost,
  3. gospodariti uslugama, dogovarati korištenje usluga, projektirati komunikaciju,
  4. programirati aplikacije zasnovane na uslugama i
  5. primjenjivati XML i XSD dokumente.

Sadržaj

Arhitektura raspodijeljenih sustava. Raspodijeljeno računarstvo zasnovano na uslugama. Osnovni standardi, načela i tehnologije. SOA – Service Oriented Architecture. Opisivanje, postavljanje, pronalaženje i pozivanje usluga. Gospodarenje uslugama. Dogovor na razini usluga. Povezivanje, suradnja, orkestracija i koreografija usluga. Programiranje i inženjerstvo zasnovano na uslugama. Primjena u poduzetništvu i poslovanju. Arhitektura raspodijeljenih sustava, SOA – Service Oriented Architecture, Komuniukacijski protokoli, XML dokumenti i XSD, Web razina, Razina poslovne logike, Web komponente, Komponente poslovne logike, Web servisi, Sigurnost distribuiranih sustava, Višenitni sustavi, Web portali, Upravljanje poslovnim procesima.

Preporučena literatura

  1. Singh, M.P.; Huhns, M.N.: Service-Oriented Computing, John Wiley & Sons, Ltd. 2004

Dopunska literatura

  1. Newcomer, E.; Lomow, G.: Understanding SOA with Web Services, Addison Wesley Professional 2004

Osiguranje literature

Svi nastavni materijali su dostupni studentu u elektroničkom obliku.

Student dobiva u trajno vlasništvo tiskani primjerak udžbenika ili skripte (izdanje VSITE).

Oblici provođenja nastave

Predavanja, auditorne vježbe, laboratorijske vježbe

Način provjere znanja i polaganja ispita

-       Testovi tijekom semestra

-       Dva kolokvija, seminarski rad, pismeni i usmeni ispit

Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima

hrvatski, engleski

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula

-       Anketa o kvaliteti izvođenja nastave i nastavnih materijala

-       Pohađanje nastave i aktivnost u nastavi (povremena provjera od strane voditelja studija)

-       Vrednovanje rezultata ispita (godišnje)