Razvoj pouzdanih programa

Nositelj

pred. mr. sc. Ivan Britvić, dipl. ing.

Naziv predmeta

RAZVOJ POUZDANIH PROGRAMA

Kod

VSITE257

Kratki naziv

RPP

Vrsta

Izborni kolegij

Razina

Stručni kolegij

Godina

Prva

Semestar

Ljetni

ECTS
(uz odgovarajuće obrazloženje)

5 ECTS

(predavanja 30 sati - 1 ECTS / auditorne vježbe 15 sati - 0,5 ECTS / laboratorijske vježbe 15 sati - 0,5 ECTS / testovi i kolokviji, konzultacije, samostalni rad i samostalno učenje 90 sati – 3 ECTS)

Ciljevi predmeta

Osposobiti studenta za primjenu metoda razvoja pouzdane programske podrške.

Preduvjeti za upis

---

Kompetencije koje se stječu

Kolegij pruža temeljna znanja o metodologiji razvoja programske podrške sa stanovišta osiguranja kvalitete programa.

Ishodi učenja

Nakon uspješno položenog predmeta studenti će moći:

  1. objasniti i primijeniti razvojni i životni ciklus programa,
  2. koristiti metode modeliranja funkcionalnosti programa,
  3. odrediti kriterije kvalitete programskog produkta i
  4. kreirati kvalitetan i pouzdan programski produkt.

Sadržaj

Životni ciklus programske podrške. Razvojni ciklus. Temeljni postupci testiranja. Pristup testiranju, razine testiranja. Definiranje pogrješki.  Funkcijsko testiranje. Upravljivost i mjerljivost postupka. Testiranje sustava. Strategija, prihvatljivost, regresija. Modeliranje programa, grafovi i dijagrami. Alati za testiranje programa.

Preporučena literatura

  1. Roger S. Pressman: Software engineering: A Practitioner`s Approach; McGraw-Hill Science; 2009.
  2. Steve McConnell: Code Complete: A Practical Handbook of Software Construction; Microsoft Press; 2004.

Dopunska literatura

  1. Elliotte Rusty Harold: XML 1.1 Bible; Wiley; 2004.

Osiguranje literature

Svi nastavni materijali su dostupni studentu u elektroničkom obliku.

Student dobiva u trajno vlasništvo tiskani primjerak udžbenika ili skripte (izdanje VSITE).

Oblici provođenja nastave

Predavanja, auditorne vježbe, laboratorijske vježbe

Način provjere znanja i polaganja ispita

-       Testovi tijekom semestra

-       Dva kolokvija, seminarski rad, pismeni i usmeni ispit

Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima

hrvatski, engleski

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula

-       Anketa o kvaliteti izvođenja nastave i nastavnih materijala

-       Pohađanje nastave i aktivnost u nastavi (povremena provjera od strane voditelja studija)

-       Vrednovanje rezultata ispita (godišnje)