Napredno Java programiranje

Nositelj

pred. Marino Debeljuh, dipl.ing.

Naziv predmeta

NAPREDNO JAVA PROGRAMIRANJE

Kod

VSITE254

Kratki naziv

NAJP

Vrsta

Izborni kolegij

Razina

Stručni kolegij

Godina

Prva

Semestar

Ljetni

ECTS
(uz odgovarajuće obrazloženje)

5 ECTS

(predavanja 30 sati - 1 ECTS / auditorne vježbe 15 sati - 0,5 ECTS / laboratorijske vježbe 15 sati - 0,5 ECTS / testovi i kolokviji, konzultacije, samostalni rad i samostalno učenje 90 sati – 3 ECTS)

Ciljevi predmeta

Osposobiti studenta za primjenu naprednog Java programiranja.

Preduvjeti za upis

---

Kompetencije koje se stječu

Kolegij pruža napredna znanja za razvoj višeslojnih korporativnih aplikacija u Java EE skupu tehnologija.

Ishodi učenja

Nakon uspješno položenog predmeta studenti će moći:

  1. nabrojati značajke Java tehnologije,
  2. koristiti tehnike prezentacijske razine i alate poslovne razine,
  3. povezati bazu podataka, povezivati uslužne sustave,
  4. koristiti transakcijske i transportne servise i
  5. koristiti alate Java EE razvoja.

Sadržaj

Pregled  tehnologije; Prezentacijski nivo: servlets, JavaServer Faces i Facelets; Web servisi (JAX-WS i JAX-RS); Poslovna logika - Enterprise Java Beans; Upravljanje sigurnošću i transakcijama; Povezivanje s bazama koristeći Java Persistence API; Povezivanje na druge i legacy sustave  – SOA, RMI, CORBA; Transacijski i transportni servisi - JTS i JMS; Usporedba J2EE i .NET okruženja;  Alati za Java EE razvoj.

Preporučena literatura

  1. Jendrock, E.: The Java EE 6 Tutorial: Basic Concepts (4th Edition), Addison – Wesley 2010
  2. Goncalves, A.: Beginning Java™ EE 6 Platform with GlassFish™ 3: From Novice to Professional, Apress 2009
  3. Rubinger, A: L.: Enterprise JavaBeans 3.1, O'Reilly 2010

Dopunska literatura

  1. Haines, S.: Pro Java EE 5 Performance Management and Optimization, Apress 2006
  2. Bein, A.: Real World Java EE Patterns Rethinking Best Practices, lulu.com 2009

Osiguranje literature

Svi nastavni materijali su dostupni studentu u elektroničkom obliku.

Student dobiva u trajno vlasništvo tiskani primjerak udžbenika ili skripte (izdanje VSITE).

Oblici provođenja nastave

Predavanja, auditorne vježbe, laboratorijske vježbe

Način provjere znanja i polaganja ispita

-       Testovi tijekom semestra

-       Dva kolokvija, seminarski rad, pismeni i usmeni ispit

Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima

hrvatski, engleski

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula

-       Anketa o kvaliteti izvođenja nastave i nastavnih materijala

-       Pohađanje nastave i aktivnost u nastavi (povremena provjera od strane voditelja studija)

-       Vrednovanje rezultata ispita (godišnje)