Programsko inženjerstvo

Nositelj

pred. Pavle Špoljarić, dipl. ing.

Naziv predmeta

PROGRAMSKO INŽENJERSTVO

Kod

VSITE253

Kratki naziv

PRIN

Vrsta

Izborni kolegij

Razina

Stručni kolegij

Godina

Prva

Semestar

Ljetni

ECTS
(uz odgovarajuće obrazloženje)

5 ECTS

(predavanja 30 sati - 1 ECTS / auditorne vježbe 15 sati - 0,5 ECTS / laboratorijske vježbe 15 sati - 0,5 ECTS / testovi i kolokviji, konzultacije, samostalni rad i samostalno učenje 90 sati – 3 ECTS)

Ciljevi predmeta

Osposobiti studenta za primjenu metoda vođenja programerskih projekata.

Preduvjeti za upis

---

Kompetencije koje se stječu

Kolegij pruža temeljna znanja potrebna za upravljanje kreiranjem projekata i upravljanje sustavom za kontrolu verzija projekata.

Ishodi učenja

Nakon uspješno položenog predmeta studenti će moći:

  1. nabrojati i objasniti sustav za vođenje projekata, svrhu i značaj zapisa,
  2. specificirati i napisati zadaćnu datoteku,
  3. upravljati zadaćama, ugrađivati pravila
  4. upravljati promjenama u projektu, koristiti alate make i gmake i
  5. koristiti grananja i spajanja, označivati trenutne verzije, koristiti sustav GIT.

Sadržaj

Sustav za automatsko upravljanje prevođenja i kreiranja projekata ili programa. Zadaćna datoteka za opis procesa kreiranja projekta ili programa. Automatsko upravljane zadaćama po vremenskoj bazi. Zadaćna datoteka, pravila pisanja i način izvršavanja. Zadaće, uvjeti za izvršenje zadaće i akcije koje se izvode.  Ugrađena pravila. Grupiranje pravila po ovisnostima i zadatcima. Uvjetno izvršavanje zadaća. Vježbe na alatima make i gmake.

Sustav za upravljanje promjenama u datotekama i projektu ( Revision control system ). Zapis svih promjena u datotekama i projektu, svrha i značaj. Označavanje pojedinih trenutnih verzija projekta. Grananje projekta. Upravljanje granama projekta, stvaranje i spajanje grana. Uobičajeni tipovi grana projekata, objava, ispravci grešaka, dodavanje nove funkcionalnosti. Funkcionalnost i upotreba sa stanovišta razvojnika i administratora. Primjeri i vježbe upotrebom alata GIT. 

Preporučena literatura

  1. Mecklenburg, R.: Managing Projects with GNU Make, Third Edition, O'Reilly Media, 2004.
  2. Loeliger, J.: Version Control with Git, O'Reilly Media, 2009.
  3. Chacon, S.: Pro Git, APRESS, 2009.
  4. Stallman, R. M.; McGrath, R.: GNU Make: A Program for Directed Compilation, GNU Press, 2002.

Dopunska literatura

 

Osiguranje literature

Svi nastavni materijali su dostupni studentu u elektroničkom obliku.

Student dobiva u trajno vlasništvo tiskani primjerak udžbenika ili skripte (izdanje VSITE).

Oblici provođenja nastave

Predavanja, auditorne vježbe, laboratorijske vježbe

Način provjere znanja i polaganja ispita

-       Testovi tijekom semestra

-       Dva kolokvija, seminarski rad, pismeni i usmeni ispit

Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima

hrvatski, engleski

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula

-       Anketa o kvaliteti izvođenja nastave i nastavnih materijala

-       Pohađanje nastave i aktivnost u nastavi (povremena provjera od strane voditelja studija)

-       Vrednovanje rezultata ispita (godišnje)