Digitalna instrumentacija

Nositelj

pred. Saša Punčikar, dipl. ing.

Naziv predmeta

DIGITALNA INSTRUMENTACIJA

Kod

VSITE244

Kratki naziv

DINS

Vrsta

Izborni kolegij

Razina

Stručni kolegij

Godina

Prva

Semestar

Ljetni

ECTS
(uz odgovarajuće obrazloženje)

5 ECTS

(predavanja 30 sati - 1 ECTS / auditorne vježbe 15 sati - 0,5 ECTS / laboratorijske vježbe 15 sati - 0,5 ECTS / testovi i kolokviji, konzultacije, samostalni rad i samostalno učenje 90 sati – 3 ECTS)

Ciljevi predmeta

Osposobiti studenta za strukturiranje distribuiranih sustava upravljanja.

Preduvjeti za upis

---

Kompetencije koje se stječu

Kolegij pruža temeljna znanja o povezivanju inteligentnih komponenti u distribuirane sustave upravljanja.

Ishodi učenja

Nakon uspješno položenog predmeta studenti će moći:

  1. objasniti složene sustave upravljanja, nadzorni centar i mrežu uređaja, strukturu i ulogu PLC, SCADA sustave
  2. odrediti prikupljanje podataka,
  3. programirati i konfigurirati PLC i
  4. projektirati namjenske mreže.

Sadržaj

Složeni sustavi upravljanja. Nadzorni centar i mreža inteligentnih uređaja. Programibilni logički kontroler (PLC) i njegovo povezivanje. Operacijski sustavi PLC, programiranje i konfiguriranje. Namjenske i standardne mrežne tehnologije i  javne mreže. Izgradnja optičkih mreža, izgradnja bežičnih mreža. Prikupljanje podataka u distribuiranim upravljačkim sustavima. SCADA sustavi.

Preporučena literatura

  1. Peric, N., Petrovic, I.: Automatizacija postrojenja i procesa – predavanja, Skripta, FER Zagreb, 2002.
  2. Čupec, R.: Diskretni sustavi upravljanja, nastavni materijali, Zavod za automatiku i procesno računarstvo, ETF Osijek, 2008..

Dopunska literatura

  1. Brodić, T., Jurin, G.: Svjetlovodna tehnika, Tehnički fakultet, Sveučilište u Rijeci, 1995
  2. Zentner, E.: Antene i radiosustavi, Školska knjiga , Zagreb, 2001.

Osiguranje literature

Svi nastavni materijali su dostupni studentu u elektroničkom obliku.

Student dobiva u trajno vlasništvo tiskani primjerak udžbenika ili skripte (izdanje VSITE).

Oblici provođenja nastave

Predavanja, auditorne vježbe, laboratorijske vježbe

Način provjere znanja i polaganja ispita

-       Testovi tijekom semestra

-       Dva kolokvija, seminarski rad, pismeni i usmeni ispit

Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima

hrvatski, engleski

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula

-       Anketa o kvaliteti izvođenja nastave i nastavnih materijala

-       Pohađanje nastave i aktivnost u nastavi (povremena provjera od strane voditelja studija)

-       Vrednovanje rezultata ispita (godišnje)