Digitalna obrada signala

Nositelj

pred. Mario Lamešić, dipl. ing.

Naziv predmeta

DIGITALNA OBRADA SIGNALA

Kod

VSITE243

Kratki naziv

DOSI

Vrsta

Izborni kolegij

Razina

Stručni kolegij

Godina

Prva

Semestar

Ljetni

ECTS
(uz odgovarajuće obrazloženje)

5 ECTS

(predavanja 30 sati - 1 ECTS / auditorne vježbe 15 sati - 0,5 ECTS / laboratorijske vježbe 15 sati - 0,5 ECTS / testovi i kolokviji, konzultacije, samostalni rad i samostalno učenje 90 sati – 3 ECTS)

Ciljevi predmeta

Osposobiti studenta za primjenu metoda digitalne obrade signala.

Preduvjeti za upis

---

Kompetencije koje se stječu

Kolegij pruža specijalistička znanja s područja arhitekture i primjene sustava za digitalnu obradu signala.

Ishodi učenja

Nakon uspješno položenog predmeta studenti će moći:

  1. definirati informacijski kapacitet, uzorkovanje, kvantificiranje i kodiranje. nabrojati elementarne signale, definirati LTI sustave i strukturu LTI sustava, impulsni odziv, elemente i arhitekturu sustava za obradu signala,
  2. primijeniti algoritme vremenskog i frekvencijskog područja i FFT,
  3. sintetizirati FIR i IIR filtre i
  4. programirati i povezati DSP.

Sadržaj

Statistička svojstva signala i informacijski kapacitet. Prikaz veličina. Uzorkovanje, kvantiziranje i kodiranje. Elementarni signali: impuls, stepenica, pila i eksponencijalni. Kompleksne vrijednosti. Svojstva linearnih, vremenski nepromjenljivih sustava (LTI). Osnovna struktura LTI sustava. Osnovni algoritmi vremenskog područja. Impulsni odziv LTI sustava. Implicitna i eksplicitna konvolucija. Filtri s konačnim (FIR) i beskonačnim (IIR) odzivom. Osnovi algoritmi frekvencijskog područja. Fourierov niz i transformacija neperiodičnih signala. Z transformacija. Diskretna i brza Fourierova transformacija (DFT i FFT). Elementi sustava za obradu signala. A/D i D/A pretvornici. Svojstva pretvornika. Filtri za izbjegavanje preklapanja i rekonstrukcijski filtri. Filtri s preklapanjem kapaciteta. Cjelobrojna aritmetika. Aritmetika fiksnog i pomičnog zareza. Množenje i akumuliranje. Arhitektura sustava za obradu signala. Paralelna obrada. Harvardska arhitektura. Programska i radna memorija. Povezivanje DSP. Algoritmi i sklopovi neizravne logike.

Preporučena literatura

  1. Lynn, P.A.; Fuerst, W.: Introductory Digital Signal Processing with Computer Applications, John Wiley & Sons, 2. edition 1998.

Dopunska literatura

  1. Gan, W. S.; Kuo, S. M.: Embedded Signal Processing with the Micro Signal Architecture, John Wiley & Sons, 2007.

Osiguranje literature

Svi nastavni materijali su dostupni studentu u elektroničkom obliku.

Student dobiva u trajno vlasništvo tiskani primjerak udžbenika ili skripte (izdanje VSITE).

Oblici provođenja nastave

Predavanja, auditorne vježbe, laboratorijske vježbe

Način provjere znanja i polaganja ispita

-       Testovi tijekom semestra

-       Dva kolokvija, seminarski rad, pismeni i usmeni ispit

Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima

hrvatski, engleski

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula

-       Anketa o kvaliteti izvođenja nastave i nastavnih materijala

-       Pohađanje nastave i aktivnost u nastavi (povremena provjera od strane voditelja studija)

-       Vrednovanje rezultata ispita (godišnje)