Osnove marketinga

Nositelj

pred. mr. sc. Mihael Buković, dipl. ing.

Naziv predmeta

OSNOVE MARKETINGA

Kod

VSITE213

Kratki naziv

OMAR

Vrsta

Izborni kolegij

Razina

Društveni kolegij

Godina

Prva

Semestar

Ljetni

ECTS
(uz odgovarajuće obrazloženje)

4 ECTS

(predavanja 30 sati - 1 ECTS / auditorne vježbe 15 sati - 0,5 ECTS / testovi i kolokviji, konzultacije, samostalni rad i samostalno učenje 75 sati – 2,5 ECTS)

Ciljevi predmeta

Osposobiti studenta za primjenu marketinških metoda.

Preduvjeti za upis

---

Kompetencije koje se stječu

Studenti se osposobljavaju za neposrednu primjenu marketinga u poslovnim sustavima radi ostvarenja profitabilnog poslovanja, konkurentske prednosti, te rasta i razvitka.

Ishodi učenja

Nakon uspješno položenog predmeta studenti će moći:

  1. objasniti marketing, proces marketinških planiranja i revizija, marketinški plan, istraživanje tržišta, nabrojati marketinške principe
  2. analizirati potrošače i konkurenciju, postavljati marketinške ciljeve i strategije i
  3. primijeniti i kontrolirati marketinške aktivnosti.

Sadržaj

Marketinga i njegova uloga u postizanju učinaka poslovnog sustava korištenjem raspoloživog kapitala. Utjecaj vanjskog okruženja, potreba potrošača, te marketinških principa: proizvoda, cijene, prodaje i distribucije i promocije. Proces marketinškog planiranja i marketinška revizija; Temeljni elementi marketinškog plana. Istraživanje tržišta. Segmentacija i izbor ciljnog tržišta, diferencijacija i tržišno pozicioniranje. Identificiranje unutarnjih snaga i slabosti poslovnog sustava te njegovih tržišnih prilika i prijetnji. Analiza potrošača i konkurencije. Postavljanje ciljeva i izbor marketinških strategija. Razvijanje održive konkurencijske prednosti. Primjena i kontrola marketinških aktivnosti. Etika u poslovnom marketingu.

Preporučena literatura

  1. Kotler, P.: Upravljanje marketingom, Mate, Zagreb, 2000.

Dopunska literatura

 

Osiguranje literature

Svi nastavni materijali su dostupni studentu u elektroničkom obliku.

Student dobiva u trajno vlasništvo tiskani primjerak udžbenika ili skripte (izdanje VSITE).

Oblici provođenja nastave

Predavanja, auditorne vježbe

Način provjere znanja i polaganja ispita

-       Testovi tijekom semestra

-       Dva kolokvija, seminarski rad, pismeni i usmeni ispit

Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima

hrvatski, engleski

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula

-       Anketa o kvaliteti izvođenja nastave i nastavnih materijala

-       Pohađanje nastave i aktivnost u nastavi (povremena provjera od strane voditelja studija)

-       Vrednovanje rezultata ispita (godišnje)