Programiranje u PHP

Nositelj

pred. Dalibor Bužić, dipl. inf.

Naziv predmeta

PROGRAMIRANJE U PHP

Kod

VSITE272

Kratki naziv

PHP

Vrsta

Izborni kolegij

Razina

Stručni kolegij

Godina

Prva

Semestar

Zimski

ECTS
(uz odgovarajuće obrazloženje)

5 ECTS

(predavanja 30 sati - 1 ECTS / auditorne vježbe 15 sati - 0,5 ECTS / laboratorijske vježbe 15 sati - 0,5 ECTS / testovi i kolokviji, konzultacije, samostalni rad i samostalno učenje 90 sati – 3 ECTS)

Ciljevi predmeta

Osposobiti studenta za programiranje u jeziku PHP.

Preduvjeti za upis

---

Kompetencije koje se stječu

Kolegij pruža osnovna znanja iz programskog jezika PHP i osposobljava studenta za izradu dinamičkih WEB stranica u PHPu.

Ishodi učenja

Nakon uspješno položenog predmeta studenti će moći:

  1. objasniti pojam WEB aplikacije, prikazati strukturu HTML dokumenta, objasniti funkcioniranje Apacje/PHP poslužitelja, varijable i tipove podataka,
  2. primijeniti osnovnu PHP sintaksu, koristiti operatore i strukture grananja, objektni koncept PHPa,
  3. kreirati i obrađivati nizove i polja podataka, odrediti korisničke funkcije,
  4.  povezati MySQL bazu, dinamički generirati HTML dokument i
  5. integrirati JavaScript i AJAX.

Sadržaj

Uvod u PHP programiranje. Pojam Web aplikacije. Struktura HTML dokumenta. Funkcioniranje Apache web servera i PHP interpretera. Osnove PHP sintakse. Varijable i tipovi podataka u PHP -u. Operatori. Strukture odluke i ponavljanja. Rad s podatkovnim nizovima. Obrada tekstovnih nizova. Korisnički definirane funkcije. Funkcije za rad s vremenom. Rad s datotekama. Obrasci. Objektno orijentirano programiranje u PHP -u. Klase i objekti. Osnove rada MySQL servera. Povezivanje PHP-a s  MySQL bazom podataka. Dinamičko generiranje HTML dokumenata temeljem podataka iz relacijske baze. Integracija s drugim tehnologijama (JavaScript, AJAX).

Preporučena literatura

  1. Lerdorf, R.; Tatroe, K.; MacIntyre, P.: Programming PHP, O'Reilly, 2006.

Dopunska literatura

  1. Materijali sa interneta: PHP Manual, http://www.php.net/manual/en/

Osiguranje literature

Svi nastavni materijali su dostupni studentu u elektroničkom obliku.

Student dobiva u trajno vlasništvo tiskani primjerak udžbenika ili skripte (izdanje VSITE).

Oblici provođenja nastave

Predavanja, auditorne vježbe, laboratorijske vježbe

Način provjere znanja i polaganja ispita

-       Testovi tijekom semestra

-       Dva kolokvija, seminarski rad, pismeni i usmeni ispit

Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima

hrvatski, engleski

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula

-       Anketa o kvaliteti izvođenja nastave i nastavnih materijala

-       Pohađanje nastave i aktivnost u nastavi (povremena provjera od strane voditelja studija)

-       Vrednovanje rezultata ispita (godišnje)