Osnovni podatci o studiju - specijalistički diplomski

Na stručnom specijalističkom diplomskom stručnom studiju informacijskih tehnologija previđena su tri smjera. Studij se može izvoditi u semestrima i trimestrima.

Smjerovi su prilagođeni specifičnim poslovima stručnog specijalista inženjera informacijskih tehnologija:

Smjer:

Poslovi:

Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi

Programer i projektant baze podataka i web aplikacija

Računalni sustavi

sistem inženjer

Ugradbena i prijenosna računala

projektant prijenosnih i ugrađenih sustava

Studij se koncipira izborom predmeta jezgre, društvenih predmeta i specijalističkih predmeta smjera. Predmeti se biraju uz savjet i odobrenje mentora. Moguće je, uz odobrenje mentora, birati izborne kolegije drugih studija i ustanova.

Predmeti jezgre su temeljni predmeti naprednog računarstva. Obzirom na kratak rok studiranja (svega tri semestra s nastavom), predmeti jezgre su izborni na način da student u svakom semestru s nastavom bira po jedan predmet jezgre od ponuđena dva predmeta (ukupno tri od ponuđenih šest). Predmeti jezgre se u grubo mogu svrstati u predmete temeljne računalne znanosti (diskretna matematika, jezici i automati, matematička logika) i predmete orijentirane ka sustavima (statistika, numeričko modeliranje, operacijska istraživanja). Predmeti računalne znanosti preporučeni su za smjerove Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi, a predmeti orijentirani ka sustavima za smjerove Računalni sustavi i Ugradbena i prijenosna računala. Izbor smjera nije obvezujući za predmete jezgre, već se u obzir uzima program prethodnog studija. Ukupno student bira tri od osamnaest predmeta (16,67% predmeta), što čini 18 ECTS od 90 (20% ECTS).

Društveni predmeti omogućuju širu naobrazbu studenta u područjima društvenih i humanističkih znanosti. Student u svakom semestru s nastavom bira po jedan društveni predmet od dva (ukupno tri od ponuđenih šest). Ukupno student bira tri od osamnaest predmeta (16,67% predmeta), što čini 12 ECTS od 90 (13,33% ECTS).

Specijalistički predmeti: Usmjeravanje se obavlja izborom smjera u prvom semestru, odnosno izborom dva obvezatna izborna kolegija za taj smjer u svakom od semestara s nastavom. Preostala dva izborna kolegija semestara s nastavom biraju se slobodno. Student upisuje dvanaest od dvadeset pet ponuđenih specijalističkih predmeta, od čega je šest predmeta određeno izabranim smjerom. Ukupno student bira dvanaest od osamnaest predmeta (66,66% predmeta), što čini 60 ECTS od 90 (66,66% ECTS).

Studenti upisuju, izrađuju i javno brane diplomski rad težine 30 ECTS.

Pregled strukture predmeta prikazan je u tablici:

Grupa predmeta

broj predmeta

posto predmeta

broj ECTS

posto ECTS

predmeti jezgre

3

16,67%

18

20,00%

društveni predmeti

3

16,67%

12

13,33%

specijalistički predmeti

12

66,66%

60

66,66%

Svega premeti

18

100%

90

100%

Diplomski rad:

 

 

30

 

Ishodi učenja na studiju: Očekuje se da će nakon završetka studija student moći:

 1. Modelirati sustave obrade podataka
 2. Upravljati informacijskim sustavima u društvenom okruženju
 3. Odabrati digitalnu tehnologiju u sustavima upravljanja
 4. Projektirati sustave mobilnih i ugrađenih računala
 5. Razviti nove složene i pouzdane programske proizvode
 6. Vrjednovati napredne tehnologije programskog inženjerstva
 7. Implementirati i održavati sigurne računalne sustave
 8. Projektirati i održavati virtualne računalne sustave
 9. Osmisliti napredne sustave poslovne inteligencije i integracije
 10. Razviti složene informacijske sustave zasnovane na uslugama
 11. Prosuditi informacijske potrebe korisnika informacijskih sustava

Trajanje studija može biti različito za redovne i izvanredne studente. Redovni studenti završavaju studij u standardnih četiri semestara (dvije godine) s prosječnim godišnjim opterećenjem 60 ECTS. Redovni studenti upisuju diplomski rad u četvrtom semestru. Izvanredni studenti slušaju isti program, ali na način da kolegije prva tri semestra redovnog studija mogu odslušati u četiri semestra s prosječnim godišnjim opterećenjem 45 ECTS. Na taj način se tjedno opterećenje spušta sa prosječnih 24 na 20 sati, pa zaposleni studenti mogu pratiti predavanja i obavljati vježbe. Izvanredni studenti diplomski rad upisuju u petom semestru. Alternativno, izvanredni studenti mogu program slušati s punim opterećenjem, te ga završiti u roku zajedno s redovnima.

Izvedbeni program omogućuje održavanje nastave u semestrima (2x15 tjedana) ili trimestrima (3x10 tjedana).

Program studija omogućuje postizanje minimalno 120 ECTS, te stjecanje stručnog naziva stručni specijalist inženjer informacijskih tehnologija, odnosno stručna specijalistica inženjerka informacijskih tehnologija.

Specijalistički stručni studij težine 120 ECTS i prethodni preddiplomski ili stručni studij težine 180 ECTS zajedno omogućuju postizanje visoke stručne spreme težine 300 ECTS.

Trajanje jednog nastavnog sata je 45 minuta. Jedan ECTS bod predstavlja 30 sati ukupnog rada studenta.