Engleski jezik 2

Naziv predmeta

ENGLESKI JEZIK 2

Kod

VSITE0 42

Vrsta

Obvezatni kolegij

Razina

Kolegij temeljne razine

Godina

Prva

Semestar/trimestar

Proljetni / Proljetni

ECTS
(uz odgovarajuće obrazloženje)

2 ECTS

( predavanja 30 sati – 1 ECTS / kolokviji, konzultacije, samostalno učenje, konzultacije 30 sati – 1 ECTS )

Nastavnik

predavač Darija Pešut, dipl. ang.

Kompetencije koje se stječu

Student je osposobljen za korištenje svih jezičnih vještina potrebnih u svakodnevnom životu, dakle govorenja, slušanja, čitanja i pisanja. Na engleskom jeziku može obaviti kupnju, razgovarati o zdravlju i zdravstvenim problemima, izraziti mišljenje o interesima, hobijima i provođenju slobodnog vremena. Može bez jezičnih teškoća iznositi prijedloge i mišljenja o raznim temama, razgovarati o putovanjima, nekretninama i različitim vrstama zanimanja. U pismenoj komunikaciji osposobljen je za pisanje životopisa, molbe za zaposlenje, te je u stanju predstaviti se pri zapošljavanju služeći se stranim jezikom. Student može uspješno sudjelovati u diskusijama vezanim za religiju, politiku i sve oblike javnog života. Također stječe i kompetencije razumijevanja izvornih govornih materijala vezanih uz različite aspekte života, kao i korištenja pisanih tekstova u cilju što bržeg pronalaženja relevantnih informacija.

Preduvjeti za upis

Odslušano VSITE041

Sadržaj

Kultura i druga obilježja stranih zemalja, promjene u načinu života vezane uz razvoj tehnologije, zdravlje, hobiji i interesi, moda i potrošačko društvo, osobine ličnosti u kontekstu različitih zanimanja, snovi i ambicije, stambeni prostori, novac i transakcije, politika, religija i javni život

Preporučena literature

 1. Cunningham, S., Moor, P. (2001) Cutting Edge Pre-Intermediate (Student's Book with Mini-dictionary, Workbook), Longman Ltd. Harlow.
 2. Hornby, A. S. (1999) Oxford Advanced Learner's Dictonary, OUP. Oxford.
 3. Walker E., Elsworth S., (2000) New Grammar Practice for Pre-Intermediate Students, Longman Ltd. Harlow

Dopunska literature

 1. Allsop, J. (2002) Test Your Verbs, Pearson Education Ltd. Harlow.
 2. Dean, M. (2002) Test Your Reading, Pearson Education Ltd. Harlow.
 3. Watcyn-Jones, P., and Johnston, O. (2002) Test Your Vocabulary 2, Pearson Education Ltd. Harlow.
 4. Watcyn-Jones, P. (2002) Test Your Idioms, Pearson Education Ltd. Harlow.

 

Oblici provođenja nastave

Predavanja, jezične vježbe, rješavanja postavljenih zadataka (task-based), konzultacije

Način provjere znanja i polaganja ispita

 • Kontinuirana usmena i pismena provjera
 • Usmena prezentacija
 • Katalog (Portfolio) pismenih radova
 • Završni ispit

Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima

Engleski jezik

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula

 • Anketa o kvaliteti izvođenja nastave i nastavnih materijala
 • Pohađanje nastave i aktivnost u nastavi (povremena provjera od strane voditelja studija)
 • Vrednovanje rezultata ispita (godišnje)