Osnove elektronike

Naziv predmeta

OSNOVE ELEKTRONIKE

Kod

VSITE102

Vrsta

Obvezatni kolegij

Razina

Kolegij temeljne razine

Godina

Prva

Semestar/trimestar

Proljetni / Zimski

ECTS
(uz odgovarajuće obrazloženje)

6 ECTS

(predavanja 30 sati - 1 ECTS / numeričke vježbe 15 sati - 0,5 ECTS / laboratorijske vježbe 30 sati - 1 ECTS / testovi i kolokviji, konzultacije, samostalni rad u laboratoriju i samostalno učenje 105 sati - 3,5 ECTS)

Nastavnik

predavač Hrvoje Divić, dipl. ing.

Kompetencije koje se stječu

Kolegij pruža temeljna znanja iz elektronike kao osnovu tehničkog studija, uz usvajanje inženjerskog načina razmišljanja, polazeći od stečenih znanja iz fizike, matematike i elektrotehnike.

Preduvjeti za upis

Odslušano VSITE101, osim ako se izvodi istovremeno

Sadržaj

Poluvodiči: intrinsični, p i n tipa, generacija i rekombinacija, driftno i difuzijsko gibanje nosilaca. PN spoj: Kontaktni potencijal, propusna i nepropusna polarizacija, strujno-naponska karakteristika i nadomjesni sklop poluvodičke diode, kapacitivna dioda, Zener dioda, LED dioda. Bipolarni tranzistor: izvedba, područja rada, parametri, statičke karakteristike, nadomjesni modeli. Unipolarni tranzistor: izvedba, područja rada, parametri, statičke karakteristike, nadomjesni model (JFET, MOSFET, VMOS). Pojačala: temeljni pojmovi o pojačalima, sklopovi pojačala s bipolarnim tranzistorima i s unipolarnim tranzistorima, Darlingtonov spoj, sklopovi za pomak istosmjernog naponskog nivoa. Pojačala snage: Klasa A, B i AB, pojačala s VMOS tranzistorima. Sklopovi za ispravljanje i stabilizaciju napona: Poluvalni i punovalni ispravljač. Operacijsko pojačalo: Invertirajuće i neinvertirajuće pojačalo, naponsko slijedilo, diferencijalno pojačalo i sumator. Impulsni signal i linearno oblikovanje: RC sklop, derivator i integrator s operacijskim pojačalom. Multivibratori: Bistabil, monostabil, astabil i Schmittov bistabil. Generator pilastog i stepeničastog napona.

Preporučena literatura

Predavanja i auditorne vježbe:

  1. Kovačević, T.: Osnove elektronike, Interna skripta, Elektronsko izdanje (CD), Odjel za stručne studije Sveučilišta u Splitu, Split, (2005)

Laboratorijske vježbe:

  1. Kovačević, T.: Elektronički elementi - Repetitorij s laboratorijskim vježbama, Interna skripta, Odjel za stručne studije Sveučilišta u Splitu, Split, 2003
  2. Malešević, Lj.: Elektronički sklopovi- Repetitorij s laboratorijskim vježbama, Interna skripta, Odjel za stručne studije Sveučilišta u Splitu, Split, 2005

Dopunska literatura

  • Biljanović, P.: Elektronički sklopovi, Školska knjiga, Zagreb, (1997)
  • Peruško, U.: Digitalna elektronika, logičko i električko programiranje, Školska knjiga, Zagreb, (1996)
  • Grilec, Zorc: Osnove elektronike, Školska knjiga, Zagreb 2002.

Oblici provođenja nastave

Predavanja, auditorne vježbe, laboratorijske vježbe

Način provjere znanja i polaganja ispita

- Testovi tijekom semestra

- Pismeni i usmeni ispit kao cjelina

Jezik poduke

Hrvatski, Engleski

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula

  • Anketa o kvaliteti izvođenja nastave i nastavnih materijala
  • Pohađanje nastave i aktivnost u nastavi (povremena provjera od strane voditelja studija)
  • Vrednovanje rezultata ispita (godišnje)