Polaganje ispita

Način polaganja ispita:

Ispiti se polažu iz svakog nastavnog predmeta pojedinačno. Ispiti su javni. Pravo uvida u ispitnu dokumentaciju ima osoba koja dokaže pravni interes.Znanje studenata može se provjeravati i ocjenjivati tijekom nastave i na kolokvijima, a konačna se ocjena utvrđuje na ispitu. Ispiti se polažu pismeno ili usmeno, odnosno praktično-pismeno i usmeno, odnosno usmeno i praktično. Ocjena ispita iz određenog predmeta temelji se na cjelokupnom radu studenta i pokazanog znanja na ispitu. Srednja ocjena studija utvrđuje se kao prosjek ocjena iz svih predmeta i zaokružuje se na dvije decimale, uzimajući u obzir vrijednost predmeta izraženog u ECTS bodovima.

Pravo izlaska na ispit:

Ispitu može pristupiti student koji je zadovoljio sve propisane obveze utvrđene nastavnim programom, ako ima ovjeren semestar u kojem se po nastavnom planu predaje predmet iz kojega želi polagati ispit i ako u propisanom roku podnese prijavu za polaganje ispita.

Ispitni rokovi:

Ispitni rokovi su: jesenski, zimski i ljetni. Oni traju 4 tjedna (iznimno 3 tjedna) i imaju dva ispitna termina u razmaku od najmanje 15 dana. U istom redovitom ispitnom roku student ima pravo ponovno polagati ispit iz istog predmeta nakon proteka vremena od 15 dana od prethodnog polaganja.

Broj izlazaka na ispit:

Ispit iz istog predmeta može se polagati najviše dva puta, od čega je prvi put redovni, a drugi put popravni ispit. Redovni ispit organizira se u ispitnom roku, zimskom ili ljetnom, neposredno nakon semestra u kojem se predmet sluša. Redovni ispit organizira se u dva termina. Student može izaći na ispit u prvom ili u drugom terminu. Student koji padne na ispitu u prvom terminu ima pravo na ponovljeni izlazak u drugom terminu istog ispitnog roka.

Popravni ispit organizira se u jesenskom ispitnom roku. Popravni ispit organizira se u dva termina, od kojih je ispit u drugom terminu pred nastavničkim povjerenstvom. Student može izaći na ispit u prvom ili u drugom terminu. Student koji padne na ispitu u prvom terminu ima pravo na ponovljeni izlazak u drugom terminu popravnog ispitnog roka.
Student koji do kraja akademske godine nije položio ispit iz nekog predmeta obvezan je u sljedećoj akademskoj godini ponovno upisati taj predmet.

Žalbeni postupak:

Student koji nije zadovoljan postignutom ocjenom može u roku od 24 sata nakon održanog ispita žalbom zatražiti ponovno polaganje ispita pred nastavničkim povjerenstvom koje imenuje pročelnik. Ispit se mora obaviti u roku od 24 sata po primitku žalbe.

Nastavničko povjerenstvo ima tri člana. Predsjednik Povjerenstva ne može biti nastavnik koji je studenta iz tog predmeta prethodno negativno ocijenio.

Na ocjenu nastavničkog povjerenstva nije dozvoljena žalba.