Skoči na glavni sadržaj

Natječaj za izbor nastavnika

Natječaj za izbor nastavnika

VSITE natjecaj za posao

VSITE

VISOKA ŠKOLA ZA INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

Klaićeva 7, 10000 Zagreb, tel. 01/3764-200

Datum objave: 27.6.2022.

Klasa: 602-04/21-22/15
Ur. broj: 251-501-10-22-001
Zagreb, 20.6.2022.

Visoka škola za informacijske tehnologije

raspisuje


NATJEČAJ ZA IZBOR


1. dva nastavnika u nastavno zvanje viši predavač za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo i odgovarajuće radno mjesto,
2. jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavač za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo,
3. jednog nastavnika u nastavno zvanje viši predavač za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika i odgovarajuće radno mjesto.

 Prijavi treba priložiti: 

  • životopis, 
  • popis znanstvenih i stručnih radova, sažetke i separate radova,
  • popis i sažetke značajnih izvedenih stručnih projekata,
  • kratki opis i doprinos pristupnika za svaki znanstveni i stručni rad i projekt
  • podatke o nastavnoj, stručnoj i znanstvenoj djelatnosti,
  • presliku odgovarajućih dokaza o stručnoj spremi i akademskom stupnju,
  • presliku domovnice, rodnog lista, osobne iskaznice, potvrdu radnog iskustva te
  • presliku odluke o izboru u nastavno zvanje (ako je ranije izabran).

Kandidati koji su ranije dostavili preslike dokumenata ne trebaju ponovo prilagati, ali u prijavi na natječaj trebaju popisati dokumente koji se već nalaze u arhivi VSITE-a.
Kandidati trebaju zadovoljavati uvjete za izbor u nastavno zvanje prema članku 98. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te prema odluci Vijeća veleučilišta i visokih škola.
Kandidati se biraju za izvođenje nastave na hrvatskom jeziku. Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.

Rok za prijavu je 30 (trideset) dana od dana objavljivanja. Nepravovremene prijave i prijave bez dokaza o ispunjenju uvjeta neće se razmatrati.
Prijave s potrebnom dokumentacijom i dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta podnose se u papirnatom i elektroničkom obliku na adresu: 

Visoka škola za informacijske tehnologije, Klaićeva 7, 10000 Zagreb, tel. 01/3764-200, e-mail dekanat@vsite.hr, referada@vsite.hr

 

Prilog: Natječaj za izbor
 

 

TAGS

Klaićeva 7, 10000 Zagreb, tel. 01/3764200 fax. 01/3764264