Skoči na glavni sadržaj

IT - Programiranje na Internetu

Naziv predmeta

Programiranje na Internetu

Detalji
Kod
VSITE164
Skr.
PIN
ECTS
5
Godina
3
Semester
Ljetni semestar
Vrsta
izborni
Razina HKO 6
Preddiplomski studij
E-Learning
0%
Aktivnosti
IT zg - Zim 23/24
ECTS
Jedinice
Sati
Svega
P
1
15
2
30
A
0.5
15
1
15
L
0.5
6
3
15
S
0
0
0
0
KA
0
0
0
0
KP
0
2
1
0
PR
0
1
6
0
IP
0
0
0
0
IU
0
1
2
0
SU
3
1
90
90
NastavniciNositelji: Mariza Maini, pred.
Asistenti: Filip Kobi, asist. vis. šk., Mislav Piskać, asist. vis. šk., Paolo Stabile, str. sur., Siniša Tkalčec, pred.
PreduvjetiNema
Sadržaj

Razvoj dinamičkih web aplikacija. Značenje modela podataka u Internet aplikacijama. Poslužiteljski orijentirani skriptni jezici. Programiranje ASP i ASP.NET, ADO i ADO.NET . Troslojna arhitektura Internet aplikacija . Sigurnost podataka i kripto-zaštita uporabom XML-a na klijent strani. Izrada Web aplikacije od modela podataka do Web sučelja koristeći MS SQL Server, HTML, JavaScript, ASP, XML tehnologije. Problemi podrške različitih web preglednika.

Ciljevi učenja

Opća znanja. Razumijevanje cijelog puta generiranja web stranice - od korisnikovog upisivanja URL adrese u preglednik do HTTP servera, baze podataka i natrag do rezultirajuće stranice u klijentskom preglegledniku.

Posebna znanja. Mehanizmi razvoja web aplikacija: HTML, POST, GET, Cookies, Session, Application, ViewState. Programiranje na strani servera. Rad sa MS SQL Server bazom podataka.

Ishodi učenja

1. Konfigurirati i pokrenuti IIS i Apache servere.
2. Razumijeti HTTP protokol.
3. Napraviti ASP.NET web aplikaciju koja sadrži:
a) autentikaciju korisnika
b) spajanje na bazu podataka i prikaz podataka u ovisnosti o korisniku
c) mjenjanje stanje podataka u bazi prema korisnikovim naredbama (dodavanje, mjenjanje, brisanje).
4. Razumijeti sigurnosne probleme na Internetu.

Sposobnosti

Kolegij pruža specijalistička znanja s područja programiranja web stranica kao nadogradnju jezgre računarstva, te osposobljava polaznika za izradu dinamičkih Web stranica s obradom na strani poslužitelja

Preporučena literatura

1. Greg Buczek «ASP Developer's Guide», The McGraw-Hill Companies, 2000 2. M. Rees, A. White, B. White «Designing Web Interfaces», Prentice Hall, 2001 3. Richard Clark, ASP.net Microsoft Press, 2001 4. Michael J. Young, «XML», Microsoft Press, 2001 .

Dodatna literatura
predavanja (P)
 1. Klijent - server arhitektura, web serveri, put od klijenta do baze.
 2. HTTP protokol. HTTPS. IIS i Apache. Programski jezici i baze podataka na strani servera.
 3. POST i GET u ASP-u i PHP-u. Obrada podataka (na strani servera) poslanih HTML formom.
 4. Prva ASP.NET stranica, odabir alata, baza.
 5. Postback na ASP.NET stranici. Obrada događaja. Životni vijek ASP.NET stranice.
 6. Pregled Web kontrola. Rad s ViewState-om.
 7. Definicija i upotreba kolačića (cookies).
 8. Rad sa session i aplication objekata. Implementacija session objekata. Obrada događaja web aplikacije pomoću Global.asax datoteke.
 9. Rad s master stranicama. Spajanje na bazu podataka.
 10. Pregled kontola za rad s bazom.
 11. Rad s bazom preko ADO.NET.
 12. Prijavljivanje i registracija korisnika, validacijske kontrole.
 13. Implementacija košarice.
 14. Obrada i logiranje greški.
 15. Sigurnost u web aplikacijama.
auditorne vježbe (A)
 1. Instalacija IIS-a i XAMP-a.
 2. Primjeri POST i GET preko Telneta.
 3. Primjeri POST i GET u ASP-u i PHP-u.
 4. Izrada prve ASP.NET stranica.
 5. Primjeri s PostBack, IsPostBack i LifeCycle.
 6. ViewState - primjer s bojama kontrola.
 7. Korištenje kolačića (cookies) - pisanje, čitanje, istjecanje.
 8. Session, Applicaiton, Global.asax - primjer s brojanjem posjetitelja.
 9. Izrada master stranica, ponavljanje dizajna baza.
 10. Spajanje na bazu preko SqlDataSource. Prikaz u GridView i DetailsView.
 11. Spajanje na bazu i izvršavanje naredbi kroz ADO.NET.
 12. Izrada stranica za prijavljivanje i registraciju korisnika.
 13. Implementacija košarice.
 14. Instalacija i korištenje alata za logiranje greški Log4Net i Elmah.
 15. Simulacija i sprečavanje SQL injection napada.
laboratorijske vježbe (L)
 1. Instalacija IIS (standardni ili Express) i Apache web servere (XAMPP) Kreiranje dinamičke stranice na oba servera.
 2. Kreiranje web projekta (ASP.NET i C#) unutar Visual Studio-a. Kreiranje forme i obrada rezultata putem ASP.NET-a.
 3. Rad sa Master stranicama. Izrada osnovne logike za prijavu korisnika. Session varijable.
 4. Rad sa DropDownLIST i GridView ASP.NET kontrolama. Spajanje na bazu podataka. Prijenos podataka preko Query string-a. Pregled artikala web shop-a.
 5. Rad sa osnovnim elementima ADO.NET sustava za pristup bazama podataka. Spremanje podataka o korisnicima unutar baze podataka.
 6. Izrada osnovnih web shop funkcionalnosti. Dodavanje artikala u košaricu i ispis košarice.
kolokvij - teorija (KP)
 1. Jedinice predavanja 1-8, jedinice laboratorijskih vježbi 1-3. Na kolokvijima studenti moraju postići 50% svih bodova, s time da za svaki od dva dijela mora imati minimalno riješeno 40 %.
 2. Jedinice predavanja 9-15, jedinice laboratorijskih vježbi 4-6. Na kolokvijima studenti moraju postići 50% svih bodova, s time da za svaki od dva dijela mora imati minimalno riješeno 40 %.
projekt (PR)
 1. Napraviti osnovni web dućan sa funkcionalnostima: 1) prijava i registracija korisnika 2) pregled artikala po kategorijama 3) detaljan prikaz pojedinog artikla (puni opis, cijena, slika, stanje na skladištu, ...) 4) dodavanje artikala u košaricu, modikaciju košarice Opcionalno: 1) administratorsko sučelje za dodavanja i manipulaciju artiklima 2) pregledavanje korisničkih narudžbi i izrada računa
ispit - teorija (IU)
 1. Jedinice predavanja 1-15, jedinice laboratorijskih vježbi 1-6. Na ispitu studenti moraju postići 50% svih bodova. Pregled projekta.
samostalno učenje (SU)
 1. kolokviji, konzultacije, samostalno učenje, samostalno rješavanje numeričkih zadataka, samostalni rad u laboratoriju

Ulica Vjekoslava Klaića 7, 10000 Zagreb, tel. 01/3764200 fax. 01/3764264