Skoči na glavni sadržaj

IT - Baze podataka

Naziv predmeta

Baze podataka

Detalji
Kod
VSITE161
Skr.
BPOD
ECTS
6
Godina
2
Semester
Ljetni semestar
Vrsta
obvezatni
Razina HKO 6
Preddiplomski studij
E-Learning
0%
Aktivnosti
IT zg - Zim 22/23
ECTS
Jedinice
Sati
Svega
P
1
15
2
30
A
0.5
15
1
15
L
1
13
2
30
S
0
0
0
0
KA
0
0
0
0
KP
0
2
1
0
PR
0
0
0
0
IP
0
0
0
0
IU
0
1
2
0
SU
4
1
105
105
NastavniciNositelji: Predrag Brođanac, pred., Dalibor Bužić, v. pred.
Asistenti: mr. sc. Ninoslav Čerkez, v. pred., Suzana Divić, pred., Jurica Đurić, v. pred., mr. sc. Dušan Mišljenčević, asist. vis. šk., dr. sc. Aleksandar Skendžić, v. pred., Siniša Tkalčec, pred.
PreduvjetiNema
Sadržaj

Koncepti baza podataka. DBMS-Sustav baza podataka. Hijerarhijski model. Entiteti i atributi. Relacije i kardinalitet. Tipovi relacija. E-R model. Relacijski model. Relacijska algebra - operatori, ključevi. Integritet baze, referencijalni integritet. Indeksiranje. Normalizacija, normalne forme. SQL. Transakcije: obrada zahtjeva, blokiranje pristupa, kontrolne točke, oporavak od pogreški. Modeliranje događaja - okidači. Kontrola višestrukog pristupa. Sigurnost i dozvola pristupa. Projektiranje baza. Distribuirane baze. Sustavi korisnika i poslužitelja. Baze podataka: Access, SQL server, ORACLE, osnove korištenja, pristup i obrada podataka - forme, izvješća

Ciljevi učenja

Opći: Kolegij omogućuje stjecanje znanja o modeliranju i korištenju relacijskih baza podataka kao središnjeg elementa informacijskog sustava.
Posebni: Projektiranje baze podataka pomoću E-R modela i relacijskog modela podataka. Uklanjanje anomalija pomoću normalizacije. Upoznavanje s indeksiranjem. Korištenje SQL jezika za stvaranje tablica i rad s podacima. Prepoznavanje problema u istovremenom radu većeg broja korisnika baze podataka. Korištenje MS Access sustava za upravljanje bazom podataka.

Ishodi učenja

1. Oblikovati dijagrame entiteti-relacije.
2. Pretvoriti E-R model u relacijski model podataka.
3. Uspostaviti pravila integriteta u bazi podataka.
4. Ovladati operacijama relacijske algebre.
5. Primijeniti normalizaciju baze podataka.
6. Primijeniti SQL naredbe za definiciju elemenata baze podataka.
7. Efikasno primjenjivati SQL naredbe za unos, ažuriranje, brisanje i pretraživanje baze podataka.
8. Upoznati se s osnovama višekorisničkog rada

Sposobnosti

Kolegij pruža temeljna znanja s područja baza podataka kao osnovu jezgre računarstva i obučava polaznike za projektiranje i izradu baza podataka u programskom sustavu MS Access

Preporučena literatura

1. Z. Torba, Baze podataka, Veleučilište u Splitu, 2001.

Dodatna literatura

1. O’Neil, P.: Database - Principles, Programming, Performance, Morgan Kaufmann Publishers 1994. 2. Vujnović, R.: SQL i relacijski model podataka, Znak, 1995 3. Microsoft press: Access
2. Dalibor Bužić: Baze podataka, VSITE, Zagreb, 2016

predavanja (P)
 1. Povijesni razvoj baza podataka. Sustav za upravljanje bazama podataka (SUBP). Interna, koncepcijska i eksterna razina SUBP-a. Osnovni zadaci SUBP-a.
 2. Tipovi i strukture baze podataka. Modeli podataka. ER model podataka. Entitet i njegovi atributi. Selekcija, integritet i kardinalitet atributa. Opisni atributi i identifikatori. Pravila grafičkog prikaza entiteta i atributa.
 3. Veze između entiteta. Kardinalitet entiteta u vezi. Veze 1:1, 1:n, m:n. ER dijagram.
 4. Relacijski model podataka. Transorfmacijska pravila prijevoda ER modela u relacijski model podataka. Relacijska pravila.
 5. NULL vrijednost. Primarni ključ. Integritet podataka. Referencijalni integritet. Uvod u SQL programski jezik. Naredba SELECT.
 6. Tipovi podataka u SQL-u. SQL naredbe za definiciju podataka. Ograničenja.
 7. Relacijska algebra - operacije teorije skupova (unija, presjek, razlika, produkt) i prirodne relacijske operacije (projekcija, selekcija, unutarnji i vanjski spojevi, dijeljenje).
 8. Naredbe za unos, promjenu i brisanje podataka u tablici.
 9. SQL uvjetni izrazi. Logički operatori. Oblikovanje izlaznih rezultata. Sortiranje i ograničavanje izlaznih rezultata.
 10. Aliasi. Agregatne funkcije. Klauzula GROUP BY i HAVING. Podupiti.
 11. Osnove višekorisničkog rada. Pogledi.
 12. Transakcije. Transakcijski log. Zaključavanje podataka u bazi.
 13. Indeksi. CLUSTERED indeksi. Jedinstveni indeks. Kompresija indeksa. B-tree struktura indeksa.
 14. Normalizacija baze podataka. Prva i druga normalna forma. Anomalije nenormaliziranih tablica.
 15. Treća, Boyce-Coddova i četvrta normalna forma. Problemi i pravila dekomponiranja tablica.
auditorne vježbe (A)
 1. Administriranje baze podataka.
 2. ER modeliranje.
 3. ER dijagrami.
 4. Prijevod ER dijagrama u relacijski model.
 5. SELECT naredba
 6. SQL naredbe CREATE TABLE, ALTER TABLE, DROP TABLE.
 7. INNER JOIN i OUTER JOIN naredbe.
 8. SQL naredbe INSERT, UPDATE, DELETE.
 9. SQL uvjetni izrazi: operatori uspredbe, područja, liste, uzorka.
 10. SQL agregatne funkcije. GROUP BY i HAVING klauzule.
 11. Problemi paralelnog pristupa.
 12. Korištenje pogleda.
 13. Korištenje indeksa.
 14. Svođenje tablica na prvu i drugu normalnu formu.
 15. Svođenje tablica na treću, Boyce-Coddovu i četvrtu normalnu formu.
laboratorijske vježbe (L)
 1. Upoznavanje sa Microsoft Accessom, kreiranje tablica, izvršavanje jednostavnih upita.
 2. ER model i prijelaz u relacijski model.
 3. Relacijska algebra.
 4. SQL upiti - datumske funkcije, formiranje tablice.
 5. SQL upiti - promjena strukture tablica
 6. SQL upiti - unos podataka u tablicu, ažuriranje i brisanje.
 7. Rad s NULL vrijednostima, ograničavanje ispisa rezultata.
 8. Lijeva vanjska veza, desna vanjska veza i vanjska veza.
 9. SQL upiti - uvjetni izrazi.
 10. Agregatne funkcije.
 11. Alias-i, grupni upiti, sortiranje izlaznih rezultata.
 12. Upiti sa stringovima.
 13. Forme i izvješća.
kolokvij - teorija (KP)
 1. Cjeline U1-U8. Kolokvij se polaže pismeno. Prolaz na kolokviju: 50% minimalno, uvjetni prolaz je 40% (u ukupnom zbroju mora biti 50% oba kolokvija). U slučaju jednog nepoloženog kolokvija moguće su dvije nadoknade (ispravci) kolokvija na redovnim ispitnim rokovima (zimski rokovi za studente zimskog semestra, ljetni rokovi za studente ljetnog semestra).
 2. Cjeline U9-U15. Kolokvij se polaže pismeno. Prolaz na kolokviju: 50% minimalno, uvjetni prolaz je 40% (u ukupnom zbroju mora biti 50% oba kolokvija). U slučaju jednog nepoloženog kolokvija moguće su dvije nadoknade (ispravci) kolokvija na redovnim ispitnim rokovima (zimski rokovi za studente zimskog semestra, ljetni rokovi za studente ljetnog semestra).
ispit - teorija (IU)
 1. Ukupna ocjena oba kolokija minimalno 50%. Konačnu ocjenu sačinjava kolokvij teorije (ili rezultat ispita) 80%, izlazni testovi laboratorijskih vježbi 13% te izlazni testovi predavanja 7%. U slučaju nepoloženog jednog kolokvija, student ima mogućnost popravka (ponavljanja) kolokvija dva puta. Ako u ta dva dodatna pokušaja ne uspije položiti kolokvij, ispada iz bolonjskog sustava kolokvija te polaže klasičan ispit cijelog gradiva. Studenti koji nisu u sustavu kolokvija polažu kompletno gradivo kolegija odjednom. Raspon ocjena: 0-50% nedovoljan 50-62,5% dovoljan 62,5-75% dobar 75-87,5% vrlodobar 87,5-100% izvrstan (odličan).
samostalno učenje (SU)
 1. testovi i kolokviji, konzultacije, samostalni rad u laboratoriju i samostalno učenje

Ulica Vjekoslava Klaića 7, 10000 Zagreb, tel. 01/3764200 fax. 01/3764264