Skoči na glavni sadržaj

DIT - Savjetodavne vještine

Naziv predmeta

Savjetodavne vještine

Detalji
Kod
VSITE216
Skr.
SAVV
ECTS
4
Godina
2
Semester
Ljetni semestar
Vrsta
izborni
Razina HKO 7
Diplomski studiji
E-Learning
0%
Aktivnosti
DIT zg - Zim 23/24
ECTS
Jedinice
Sati
Svega
P
1
15
2
30
A
0.5
15
1
15
L
0
0
0
0
S
0
0
0
0
KA
0
0
0
0
KP
0
2
2
0
PR
0
0
0
0
IP
0
0
0
0
IU
0
1
2
0
SU
2.5
1
75
75
NastavniciNositelji: doc. dr. sc. Vjeran Bušelić, Alan Mahmutović, pred.
Asistenti: mr. sc. Milan Davidović, v. pred.
PreduvjetiNema
Sadržaj

Uloga informatike u implementaciji strategije; Informatički inženjering i informatički konzalting; Informatičari u ulozi eksperta i/ili poslovnog savjetnika; Specijalnosti idealnog konzultanta: poznavanje specifične djelatnosti, funkcionalna ekspertiza i upravljanje odnosima; Glavne osobine dobrog konzultanta; Proces savjetovanja i uloge; Funkcionalne ekspertize: Upravljanje kvalitetom softvera i informacijskih usluga; Upravljanje odnosima – facilitacija, komunikacija i pregovaranje; Prodaja konzultantskih usluga: načini promocije, procjena korisnikovih potreba, definiranje prodajne i pregovaračke strategije, priprema i prezentacija ponude; Kodeks ponašanja i etika konzultanata; Učinkovite prezentacije; Alati potrebni za obavljanje savjetodavnih usluga: alati za svladavanje kompleksnih problema, alati za rješavanje problema i alati za donošenje odluka – kada ih i kako primijeniti; Intervjuiranje kao način prikupljanja podataka i istraživački alat; Kako povećati djelotvornost timova i uloga konzultanta; Upravljanje promjenama; Uspješno provođenje savjetodavnih zadataka; Tehnike upravljanja vremenom.

Ciljevi učenja

Osposobiti studenta za primjenu savjetodavnih vještina.

Ishodi učenja

1. Nabrojati osobine konzultanta, elemente funkcionalne ekspertize.
2. Objasniti ulogu informatičara kao eksperta i savjetnika, objasniti proces savjetovanja, kodeks i etiku konzultanta, tehnike upravljanja vremenom.
3. Primijeniti konzultantske alate.
4. Obaviti intervjue.

Sposobnosti

Studenti se osposobljavaju za neposrednu primjenu savjetodavnih vještina potrebnih za obavljanje savjetodavnih usluga na području informatike, u pripremi i provedbi razvojnih i poslovnih projekata te u komunikaciji s korisnicima.

Preporučena literatura

1. M. Davidović: Informatički konzalting, savjetodavne vještine, skripta (u pripremi)

Dodatna literatura
predavanja (P)
 1. MENADŽMENT I INFORMATIKA (UVOD): definicija, razine i funkcije menadžmenta, menadžerske vještine, organizacijska i poslovna informatika; uloga i zadaci informatičkog menadžmenta;ocjena sposobnosti strateškog razmišljanja; uloga IT-a u ostvarivanju misije organizacije - analiza internih faktora, ključni pokazatelji poslovanja, utvrđivanje misije IT tvrtke i poduzeća koje posluje na internetu; prepoznavanje temeljnih vrijednosti organizacije i sastavljanje izjave o viziji IT tvrtke; misija IS; VMOST analiza aktivnosti IT funkcije u ostvarivanju vizije organizacije.
 2. ULOGA INFORMATIKE U IMPLEMENTACIJI STRATEGIJE ORGANIZACIJE: primjena IT-a u ostvarivanju generičkih strategija; SWOT analiza IT potpore u implementaciji generičkih strategija; utvrđivanje strateških opcija IT potpore ostvarivanju generičke strategije; uloga IT-a i informatičkih projekata u implementaciji strategije rasta organizacije; razvojna matrica IT-a (informatički projekti);
 3. IT I STVARANJE DODANE VRIJEDNOSTI: Mjesto IT-a u lancu vrijednosti; Analiza lanca vrijednosti IT tvrtke; Analiza dodane vrijednosti IT proizvoda i usluga; životni ciklus IT proizvoda i usluga; strategija upravljanja IT proizvodima i uslugama; strategije rasta prodaje IT proizvoda i usluga (Ansoffova matrica); utvrđivanje strategije pospješivanja prodaje IT proizvoda.
 4. INFORMATIČKI INŽENJERING I INFORMATIČKI KONZALTING: informatički inženjering; područje IT konzaltinga; informatički konzalting kao potpora informatičkom menadžmentu (vrednovanje i izbor dobavljača IT opreme i usluga); primjena IT-a u ostvarivanju ciljeva organizacije; odnos poslovne strategije i strategije razvoja IS-a i IT infrastrukture; analiza dionika i njihovih poslovnih potreba; utvrđivanje strateških ciljeva i ključnih veza među strateškim ciljevima; IS i IT kao kritični faktor poslovnog uspjeha.
 5. INFORMATIČKI KONZALTING: prepoznavanje novih poslovnih prilika zasnovanih na IT-u i rješavanje slabosti IT potpore i IT infrastrukture; razvoj vrijednosnih propozicija; prevladavanje jaza između budućeg i sadašnjeg stanja; integracija sustava i informatički konzalting; dizajn i redizajn računalom podržanih poslovnih procesa, tehnike prikupljanja podataka. KOMPETENCIJSKI OKVIR INFORMATIČKOG KONZALTINGA: informatičari u ulozi eksperta i/ili poslovnog savjetnika; vještine i karakteristike IT konzultanta; specijalnosti idealnog konzultanta: poznavanje specifične djelatnosti, funkcionalna ekspertiza i upravljanje odnosima; glavne osobine dobrog konzultanta; kodeks ponašanja i etika konzultanata.
 6. PROCES SAVJETOVANJA I ULOGE SAVJETNIKA: proces savjetovanja; evropska norma EN 16114 za savjetodavne usluge; uloge savjetnika i savjetodavnih organizacija; kontinuirano poboljšavanje procesa savjetovanja i savjetodavnih usluga; PDCA ciklus procesa savjetovanja; predmet savjetovanja: savjetovanje menadžera, pomoć u transformaciji procesa i sustava, pomoć u analizi i rješavanju problema, edukacija i osposobljavanje; poboljšavanje procesa i sustava: projekti reinženjeringa, projekti poboljšanja, radionice o potrebnim poboljšanjima; alati potrebni za obavljanje savjetodavnih usluga; tehnike prikupljanja podataka. INTERVJUIRANJE KAO NAČIN PRIKUPLJANJA PODATAKA I ISTRAŽIVAČKI ALAT: strukturirani i otvoreni intervju, provedba intervjua: priprema, početak, vođenje intervjua (rasprava), zaključivanje intervjua, praćenje; izrada plana razgovora s klijentom, način postavljanja pitanja tijekom intervjua, intervjuiranje prema utvrđenom planu. KOMUNIKACIJA: govor tijela - razumijevanje neverbalne komunikacije, aktivno slušanje, vještine pisanja, priprema i vođenje učinkovitih sastanaka, planiranje radionice. UČINKOVITE PREZENTACIJE: opis procesa prezentacije: priprema, uvod, provedba, zaključivanje; prezentacijske tehnike, priprema i izvođenje prezentacije (primjer po izboru).
 7. FUNKCIONALNE EKSPERTIZE: upravljanje funkcionalnim ekspertizama: područja upravljanja, faze konzultantskih projekata (angažmana konzultanata), spajanje savjetodavnih medologija (struktura); svrha projekta i projektni ciljevi, projektni rezultati i isporučevine, utvrđivanje prioriteta savjetodavnog projekta, matrica isplativosti projekta, projektni plan; praćenje: vođenje naloga, izrada matrice faze praćenja, razrada utvrđenih potreba klijenta, definiranje angažmana i izrada sinopsisa savjetodavnog projekta, projektni rizici, određivanje potencijala naplate savjetodavnih usluga, evaluacija ekonomičnosti angažmana, prezentacija rješenja klijentu; iniciranje: izrada matrice faze iniciranja, organiziranje angažmana i projektne infrastrukture; provedba: upravljanje vrijednosnim propozicijama, opseg projekta i projektna rješenja, upravljanje osobljem i odnosima s klijentom, projektna infrastruktura komunikacija; kompletiranje: izrada matrice faze kompletiranja, evaluacija angažmana savjetnika, ocjena zadovoljstva klijenta, završetak angažmana; primjeri: upravljanje kvalitetom softvera i informacijskih usluga (ljudski resursi, procesi ili IT tehnologija).
 8. KAKO POVEĆATI DJELOTVORNOST TIMOVA I ULOGA IT KONZULTANTA: projektna organizacija (tipovi i struktura savjetodavnih timova, uloga konzultanata), faktori uspješnosti savjetodavnih timova; stadiji razvoja savjetodavnog tima: formiranje, zbrka, normiranje, izvršavanje; učinkovitost tima, izgradnja tima (teambuilding). FACILITACIJA: definicija, tehnike facilitacije: prikupljanje ideja (brainstorming, analiza uzroka i posljedica), kontrola (analiza odnosa snaga), sužavanje (metoda Delphi); oblik rada: sastanak, facilitirana sjednica (priprema, praćenje); savjeti za facilitatore. UPRAVLJANJE PROMJENAMA: promjena i upravljanje promjenom; razlozi neprovođenja potrebnih promjena; krivulja promjene; održive promjene; modeli upravljanja promjenama (Koter, Levin), poboljšanje IT proizvoda i usluga (primjena alata SCAMPER).
 9. IZGRADNJA SAVJETODAVNE PRAKSE: strategija razvoja savjetodavne prakse; ključne sposobnosti konzultanta; analiza snaga (unutarnjih sposobnosti) savjetodavnih timova i organizacija i planiranje njihovog razvoja; profil savjetodavne organizacije; osobni razvoj člana konzultantskog tima (model GROW); vizualizacija uspjeha konzultanta;
 10. PRODAJA SAVJETODAVNIH USLUGA: utvrđivanje prodajne strategije: analiza vanjskih faktora (izrada PEST i PESTEL analize), izbor ciljnog tržišta, profil sektora (klijenta); planiranje rada konzultanta te savjetodavnih timova i organizacija; marketinški plan IT konzultanta i savjetodavne organizacije; planiranje prodaje i analiza ostvarivanja prodaje savjetodavnih usluga; načini promocije konzultanta; uspostava i održavanje poslovnih kontakata s klijentima, procjena korisnikovih potreba, nuđenje savjetodavnih usluga, dijagnoza i analiza specifikacija, priprema i prezentacija ponude, izrada studija slučaja: primjena studije slučaja u prodaji savjetodavnih usluga, sadržaj studije slučaja, kako pisati studiju slučaja, izbor studije slučaja, primjena studije slučaja u izradi prijedloga rješenja za klijenta; definiranje pregovaračke strategije i pregovaranje;
 11. ALATI POTREBNI ZA SVLADAVANJE KOMPLEKSNIH PROBLEMA: Osnovne faze rješavanja problema; SIMPLEX - Integrirani proces rješavanja problema; Tehnike pronalaženja problema (PEST/PESTEL, CATWOE); Prikupljanje podataka o problemu; Tehnike prosuđivanja činjenica ("So what"), Tehnike definiranja problema: Brainstorming, reverzni brainstorming, "5 zašto?", Drill Down - stablo, tablica, Analiza uzroka i posljedica, Određivanje faktora (4P, 4S, 6M, 8P).
 12. ALATI ZA RJEŠAVANJE PROBLEMA: Identifikacija mogućih uzroka, Ishikawa dijagram; Alati za poboljšanje proizvoda i usluga (SCAMPER); Sistemski dijagrami. PROCES STVARANJA ODLUKA: Sustavni pristup stvaranju odluka; Koraci u stvaranju odluke; Alati koji se koriste u procesu stvaranja odluka; Stvaranje konstruktivnog okruženja: Vroom-Jetton-Jagov model, uključivanje meritornih ljudi (analiza dionika), grupno odlučivanje, obuhvat svih mišljenja: primjena Delphi tehnike (s facilitatorom) i Stepladder tehnike, postavljanje pravih pitanja (5W);
 13. STVARANJE ODLUKE: generiranje alternativa: generiranje ideja (Brainstorming i reverzni brainstorming), korištenje različitih perspektiva (Reframing matrica) i organiziranje ideja (korištenje dijagrama afiniteta); Ispitivanje alternativa: Analiza rizika, implikacije (6 pametnih šešira, analiza utjecaja rizika), metode validacije alternativa (Pristup PMI, Analiza troškova i dobrobiti, Starbursting dijagram).
 14. PRIMJENA ALATA ZA DONOŠENJE ODLUKA: validacija ideja: određivanje točke pokrića, izračun vremena povrata, izračun neto sadašnje vrijednosti (NPV) projekta i poduzetnika (investitora), izračun interne stope rentabilnosti (IRR); izbor najbolje alternative: Pareto analiza, stablo odlučivanja; provjera odluke: statičke i dinamičke procjene, analiza osjetljivosti, utvrđivanje konsekvencija koje donosi promjena u budućnosti; saopćavanje odluke.
 15. USPJEŠNA PROVEDBA SAVJETODAVNIH ZADATAKA I PRIMJENA TEHNIKA UPRAVLJANJA VREMENOM: koristi od upravljanja vremenom; pogreške u upravljanju vremenom; Odnos važnosti i hitnosti aktivnosti; liste zadataka (otvorene/zatvorene) i primjena kalendara; Određivanje prioriteta zadataka; Akcijski programi.
auditorne vježbe (A)
 1. 1. Utvrđivanje misije IT tvrtke i poduzeća koje posluje na internetu 2. Sastavljanje izjave o viziji IT tvrtke 3. VMOST analiza aktivnosti IT funkcije u ostvarivanju vizije organizacije
 2. 1. Razvojna matrica IT-a (Lisnica informatičkih projekata) 2. Izrada 7S matrice poboljšanja IS-a potrebnih za ostvarivanje nove poslovne strategije 3. Izrada 7S matrice efekata koje donosi implementacija nove IT usluge
 3. 1. Određivanje životnog ciklusa IT proizvoda i usluga 2. Određivanje strategije rasta prodaje IT proizvoda i usluga (Izrada Ansoffove matrice) 3. Utvrđivanje strategije pospješivanja prodaje IT proizvoda/IT servisa
 4. 1. Vrednovanje ponuda IT opreme i usluga (Metoda 10C) 2. Izbor najpovoljnije ponude IT opreme i usluga (Primjena matrice odlučivanja) 3. Izbor najpovoljnijeg dobavljača IT opreme i usluga (Metoda utvrđivanja relativne važnosti)
 5. 1. Prepoznavanje IT rješenja za ostvarivanje određenog organizacijskog cilja klijenta primjenom benchmarkinga i analize vodeće prakse 2. Ključna pitanja ostvarivanja određenog organizacijskog cilja proizašla iz analize slabosti u poslovanju klijenta i nedostataka njegove IT potpore i IT infrastrukture 3. Prepoznavanje poslovnih prilika klijenta koje donose nova IT rješenja i IT tehnologije u ostvarivanju određenog organizacijskog cilja
 6. 1. Izrada plana razgovora s klijentom (prikupljanje podataka o poslovnom sustavu) 2. Intervjuiranje klijenta (prema izrađenom planu razgovora)
 7. 1. Izrada plana funkcionalne ekspertize (plan angažmana konzultanta/ tima) 2. Izrada matrice faze praćenja angažmana konzultanta 3. Opis angažmana konzultanta/savjetodavnog tima i izrada sinopsisa savjetodavnog projekta
 8. Facilitacijska sjednica 1a. Prikupljanje ideja (brainstorming) 1b. Analiza uzroka i posljedica (Određivanje glavnih faktora: primjena modela 4P marketinškog spleta, određivanje 4S faktora, određivanje 6M faktora, određivanje 8P faktora, identifikacija mogućih uzroka, analiza dijagrama) 2. Analiza odnosa snaga 3. Sužavanje primjenom metode Delphi
 9. 1. Analiza okruženja savjetodavne organizacije (PEST/PESTEL) 2. Liste ciljeva IT konzultanta i konzultantske organizacije 3. Izrada profila klijenta 4. Marketinški splet savjetodavne organizacije (primjena 4P modela)
 10. 1. Izrada studije slučaja za IS/softver/baza podataka/web stranica/web portal (po izboru) 2. Izrada ponude za savjetodavne usluge 3. Utvrđivanje opcija za pregovaranje s klijentom (Pregovaranje Win-Win)
 11. 1. Tehnika prosuđivanja činjenica "So what" 2. Tehnika definiranja problema "5 Zašto?" 3. Primjena Drill_Down tehnike (izrada stabla i tablice)
 12. 1. Ishikawin dijagram 2. Analiza ključnog uzroka 3. Primjene Reframing matrice za stvaranje odluka 4. Dijagrami afiniteta
 13. 1. Ispitivanje alternativa (primjena metode 6 pametnih šešira) 2. Validacija alternativa (PMI pristup) 3. Pareto analiza 4. Stablo odlučivanja
 14. 1. Analiza troškova i dobiti (CBA) i izračun vremena povrata 2. Točka pokrića 3. Izračun neto sadašnje vrijednosti projekta i interne stope povrata (IRR) projekta i poduzetnika 4. Analiza osjetljivosti
 15. 1. Primjena tehnika upravljanja vremenom - izrada liste zadataka 2. Izrada akcijskog programa 3. Određivanje prioriteta (primjena Paretto analize, matrice odlučivanja, metode relativne važnosti, Ansoffove matrice, Bostonske ili BCG matrice) 4. Izrada matrice prioritetnosti aktivnosti
kolokvij - teorija (KP)
 1. Jedinice predavanja 1-8. Student dobiva pet pitanja. Na 4 od 5 pitanja treba biti odgovoreno s barem 25%, a ukupno za prolaznu ocjenu treba postići 50% bodova.
 2. Jedinice predavanja 9-15. Student dobiva pet pitanja. Na 4 od 5 pitanja treba biti odgovoreno s barem 25%, a ukupno za prolaznu ocjenu treba postići 50% bodova.
ispit - teorija (IU)
 1. Jedinice predavanja 1-15. U ispitnom roku semestra studenti polažu dijelove gradiva koje nisu položili na međuispitima teorije. Uvjet za konačnu pozitivnu ocjenu je pozitivna ocjena iz testova predavanja i pozitivna ocjena međuispita (kolokvija) teorije ili ispita teorije. Ocjena(%)=0,3P+0,7(M1 + M2)/2 P - ocjena tjednih testova predavanja izražena u postocima M1, M2 - bodovi na međuispitima teorije izraženi u postocima. Studenti koji ne polože ispit preko međuispita (kolokvija), polažu u ispitnom roku semestra ili u jesenkom popravnom roku cjelokupno gradivo preko pismenog i usmenog ispita teorije (praktični problemi i teorija). Na ispitu teorije student rješava 5 pitanja iz jedinica predavanja 1–15 odabrana slučajnim odabirom. Na 4 od 5 pitanja treba biti odgovoreno s barem 25%, a ukupno za prolaznu ocjenu treba postići 50% bodova. Konačna se ocjena utvrđuje na sljedeći način: Postotak Ocjena 50% do 62,5% dovoljan (2) 62,5% do 75% dobar (3) 75% do 87,5% vrlo dobar (4) 87,5% do 100% izvrstan (5)
samostalno učenje (SU)
 1. ocjena vlastitih vještina, priprema studije slučaja i IT rješenja, testovi, kolokviji, seminari, konzultacije, rješavanje problema i samostalno učenje

Ulica Vjekoslava Klaića 7, 10000 Zagreb, tel. 01/3764200 fax. 01/3764264