Skoči na glavni sadržaj

DIT - Programiranje u PHP

Naziv predmeta

Programiranje u PHP

Detalji
Kod
VSITE272
Skr.
PHP
ECTS
5
Godina
1
Semester
Ljetni semestar
Vrsta
obvezatni smjera
Razina HKO 7
Diplomski studiji
E-Learning
0%
Aktivnosti
DIT zg - Zim 23/24
ECTS
Jedinice
Sati
Svega
P
1
15
2
30
A
0
0
0
0
L
1
13
2
30
S
0
0
0
0
KA
0
0
0
0
KP
0
2
1
0
PR
0
0
0
0
IP
0
0
0
0
IU
0
1
2
0
SU
3
1
90
90
NastavniciNositelji: Dalibor Bužić, v. pred.
Asistenti: Filip Velebit Samodol, str. sur.
PreduvjetiNema
Sadržaj

Uvod u PHP programiranje. Pojam Web aplikacije. Struktura HTML dokumenta. Funkcioniranje Apache web servera i PHP interpretera. Osnove PHP sintakse. Varijable i tipovi podataka u PHP -u. Operatori. Strukture odluke i ponavljanja. Rad s podatkovnim nizovima. Obrada tekstovnih nizova. Korisnički definirane funkcije. Funkcije za rad s vremenom. Rad s datotekama. Obrasci. Objektno orijentirano programiranje u PHP -u. Klase i objekti. Osnove rada MySQL servera. Povezivanje PHP-a s MySQL bazom podataka. Dinamičko generiranje HTML dokumenata temeljem podataka iz relacijske baze. Integracija s drugim tehnologijama (JavaScript, AJAX).

Ciljevi učenja

Osposobiti studenta za programiranje u jeziku PHP.

Ishodi učenja

1. Objasniti pojam WEB aplikacije, prikazati strukturu HTML dokumenta, objasniti funkcioniranje Apacje/PHP poslužitelja, varijable i tipove podataka.
2. Primijeniti osnovnu PHP sintaksu, koristiti operatore i strukture grananja, objektni koncept PHPa.
3. Kreirati i obrađivati nizove i polja podataka, odrediti korisničke funkcije.
4. Povezati MySQL bazu, dinamički generirati HTML dokument.
5. Integrirati JavaScript i AJAX.

Sposobnosti

Kolegij pruža osnovna znanja iz programskog jezika PHP i osposobljava studenta za izradu dinamičkih WEB stranica u PHPu.

Preporučena literatura

1. Lerdorf, R.; Tatroe, K.; MacIntyre, P.: Programming PHP, O'Reilly, 2006.

Dodatna literatura

1. Materijali sa interneta: PHP Manual, http://www.php.net/manual/en/

predavanja (P)
 1. Skriptiranje na strani klijenta i na strani poslužitelja. Uvod u programski jezik PHP. Identifikatori. Tipovi podataka. Varijable u PHP-u.
 2. Operatori (aritmetički, logički, relacijski, bitovni, uvjetni). Operator pridruživanja, spajanja stringova, operatori pretvorbe tipova. Kontrola toka programa.
 3. Naredba if sa svojim podvarijantama. Naredba switch. Petlje while i do while. Ugnježđivanje petlji. Naredbe break i continue.
 4. Petlja for. Prednosti korištenja funkcija. Definiranje funkcija. Opseg i trajanje varijabli. Prosljeđivanje vrijednošću ili referencom. Podrazumijevana vrijednost parametra. Varijabilni broj parametara u funkciji.
 5. Indeksirani i asocijativni nizovi. Pohranjivanje podataka u niz. Funkcije za rad s nizovima. Korištenje foreach i for petlje s nizovima. Sortiranje. Operacije nad cijelim nizom. Skupovne operacije.
 6. Rad s nizovima znakova. Heredoc i newdoc format. Naredbe za ispis stringova. Funkcije za rad sa stringovima. Usporedba stringova. Regularni izrazi.
 7. Objektno prijentirano programiranje u PHP-u. Klase, objekti, postupci, podatkovni članovi klase.
 8. Čahurenje u OOP. Konstruktor i destruktor. Naslijeđivanje. Overriding.
 9. PHP i web forme. Superglobalne varijable. Postupci GET i POST.
 10. Održavanje stanja informacija. Skrivena polja. Promjena URL-a. Kolačići. Sjednice.
 11. Pristup bazama podataka pomoću PHP-a. Apache, MySQL i PHP. Tipovi podataka u MySQL-u. Spajanje na MySQL. Dohvaćanje, unos, ažuriranje i brisanje podataka iz baze.
 12. Rad s datotekama. Dohvaćanje informacija o datoteci. Otvaranje i zatvaranje datoteke. Čitanje i upisivanje u datoteku. Dozvole. Rad s direktorijima.
 13. Prikaz datuma i vremena u PHP-u. Formatiranje prikaza datuma i vremena. Pretvaranje govornih izraza u UNIX vremenske podatke. Funkcije za rad s vremenskim podacima.
 14. JavaScript. Kombiniranje JavaScripta s PHP-om. AJAX. Kombiniranje AJAX-a s PHP-om.
 15. Drugi kolokvij.
laboratorijske vježbe (L)
 1. Upoznavanje s Netbeans razvojnim okruženjem.
 2. Interakcija s korisnikom preko web forme. Naredbe grananja (if, switch). Petlje.
 3. Programske petlje. Funkcije – parametri i vraćanje vrijednosti. Opseg i trajanje varijabli.
 4. Funkcije - prosljeđivanje vrijednošću ili referencom. Podrazumijevana vrijednost parametra. Varijabilni broj parametara.
 5. Indeksirani i asocijativni nizovi. Funkcije za rad s nizovima.
 6. Funkcije za rad s nizovima. Sortiranje nizova.
 7. Funkcije za rad sa stringovima.
 8. Regularni izrazi i funkcija preg_match().
 9. Objektno orijentirano programiranje - klase, objekti, postupci. Konstruktor i destruktor. Modifikatori dostupnosti.
 10. Web tehnike - korištenje kolačića i sjednica.
 11. MySQL. PhpMyAdmin. Rad s bazom podataka.
 12. Rad s datotekama i direktorijima.
 13. Integracija PHP-a, JavaScripta i AJAX-a.
kolokvij - teorija (KP)
 1. Cjeline U1-U6. Kolokvij se polaže pismeno. Prolaz na kolokviju: 50% minimalno, uvjetni prolaz je 40% (u ukupnom zbroju mora biti 50% oba kolokvija). U slučaju jednog nepoloženog kolokvija moguće su dvije nadoknade (ispravci) kolokvija na redovnim ispitnim rokovima (zimski rokovi za studente zimskog semestra).
 2. Cjeline U7-U14. Kolokvij se polaže pismeno. Prolaz na kolokviju: 50% minimalno, uvjetni prolaz je 40% (u ukupnom zbroju mora biti 50% oba kolokvija). U slučaju jednog nepoloženog kolokvija moguće su dvije nadoknade (ispravci) kolokvija na redovnim ispitnim rokovima (zimski rokovi za studente zimskog semestra).
ispit - teorija (IU)
 1. Ukupna ocjena oba kolokija minimalno 50%. Konačnu ocjenu sačinjava kolokvij teorije (ili rezultat ispita) 80%, izlazni testovi laboratorijskih vježbi 13% te izlazni testovi predavanja 7%. U slučaju nepoloženog jednog kolokvija, student ima mogućnost popravka (ponavljanja) kolokvija dva puta. Ako u ta dva dodatna pokušaja ne uspije položiti kolokvij, ispada iz bolonjskog sustava kolokvija te polaže klasičan ispit cijelog gradiva. Studenti koji nisu u sustavu kolokvija polažu kompletno gradivo kolegija odjednom. Raspon ocjena: 0-50% nedovoljan 50-62,5% dovoljan 62,5-75% dobar 75-87,5% vrlo dobar 87,5-100% izvrstan (odličan).
samostalno učenje (SU)
 1. / testovi i kolokviji, konzultacije, samostalni rad i samostalno učenje

Ulica Vjekoslava Klaića 7, 10000 Zagreb, tel. 01/3764200 fax. 01/3764264