Skoči na glavni sadržaj

DIT - Napredno Java programiranje

Naziv predmeta

Napredno Java programiranje

Detalji
Kod
VSITE254
Skr.
NAJP
ECTS
5
Godina
2
Semester
Zimski semestar
Vrsta
obvezatni smjera
Razina HKO 7
Diplomski studiji
E-Learning
0%
Aktivnosti
DIT zg - Ljet 22/23
ECTS
Jedinice
Sati
Svega
P
1
15
2
30
A
0
0
0
0
L
1
14
2
30
S
0
0
0
0
KA
0
0
0
0
KP
0
0
0
0
PR
0
0
0
0
IP
0
0
0
0
IU
0
1
2
0
SU
3
1
90
90
NastavniciNositelji: Marino Debeljuh, pred.
PreduvjetiNema
Sadržaj

Pregled tehnologije; Prezentacijski nivo: servlets, JavaServer Faces i Facelets; Web servisi (JAX-WS i JAX-RS); Poslovna logika - Enterprise Java Beans; Upravljanje sigurnošću i transakcijama; Povezivanje s bazama koristeći Java Persistence API; Povezivanje na druge i legacy sustave – SOA, RMI, CORBA; Transacijski i transportni servisi - JTS i JMS; Usporedba J2EE i .NET okruženja; Alati za Java EE razvoj

Ciljevi učenja

Osposobiti studenta za primjenu naprednog Java programiranja.

Ishodi učenja

1. Nabrojati značajke Java tehnologije.
2. Koristiti tehnike prezentacijske razine i alate poslovne razine.
3. Povezati bazu podataka, povezivati uslužne sustave.
4. Koristiti transakcijske i transportne servise.
5. Koristiti alate Java EE razvoja.

Sposobnosti

Kolegij pruža napredna znanja za razvoj višeslojnih korporativnih aplikacija u Java EE skupu tehnologija.

Preporučena literatura

1. Jendrock, E.: The Java EE 6 Tutorial: Basic Concepts (4th Edition), Addison – Wesley 2010
2. Goncalves, A.: Beginning Java™ EE 6 Platform with GlassFish™ 3: From Novice to Professional, Apress 2009
3. Rubinger, A: L.: Enterprise JavaBeans 3.1, O'Reilly 2010

Dodatna literatura

1. Haines, S.: Pro Java EE 5 Performance Management and Optimization, Apress 2006
2. Bein, A.: Real World Java EE Patterns Rethinking Best Practices, lulu.com 2009

predavanja (P)
 1. Nije definirano
 2. Nije definirano
 3. Nije definirano
 4. Nije definirano
 5. Nije definirano
 6. Nije definirano
 7. Nije definirano
 8. Nije definirano
 9. Nije definirano
 10. Nije definirano
 11. Nije definirano
 12. Nije definirano
 13. Nije definirano
 14. Nije definirano
 15. Nije definirano
laboratorijske vježbe (L)
 1. Nije definirano
 2. Nije definirano
 3. Nije definirano
 4. Nije definirano
 5. Nije definirano
 6. Nije definirano
 7. Nije definirano
 8. Nije definirano
 9. Nije definirano
 10. Nije definirano
 11. Nije definirano
 12. Nije definirano
 13. Nije definirano
 14. Nije definirano
ispit - teorija (IU)
 1. Nije definirano
samostalno učenje (SU)
 1. testovi i kolokviji, konzultacije, samostalni rad i samostalno učenje

Klaićeva 7, 10000 Zagreb, tel. 01/3764200 fax. 01/3764264