Skoči na glavni sadržaj

DIT - Dinamično programiranje

Naziv predmeta

Dinamično programiranje

Detalji
Kod
VSITE256
Skr.
DPR
ECTS
5
Godina
2
Semester
Ljetni semestar
Vrsta
obvezatni smjera
Razina HKO 7
Diplomski studiji
E-Learning
0%
Aktivnosti
DIT zg - Zim 20/21
ECTS
Jedinice
Sati
Svega
P
1
15
2
30
A
0
0
0
0
L
1
13
2
30
S
0
0
0
0
KA
0
0
0
0
KP
0
0
0
0
PR
0
0
0
0
IP
0
0
0
0
IU
0
1
2
0
SU
3
1
90
90
NastavniciNositelji: mr. sc. Ninoslav Čerkez, pred.
PreduvjetiNema
Sadržaj

Dinamičnost u programiranju. Osobine dinamičnih jezika. Osnove programskog jezika Python. Funkcije i moduli. Objektno-orijentirano programiranje. Prilagodba ponašanja objekata. Izvršivi objekti. Atributi objekata. Iteriranje. Regularni izrazi. Standardni moduli. Python/C sučelje.

Ciljevi učenja

Osposobiti studenta za primjenu metoda dinamičkog programiranja.

Ishodi učenja

1. Objasniti dinamično programiranje, nabrojati osobine dinamičnih jezika, funkcije i modele.
2. Koristiti programski jezik Python i standardne module.
3. Odrediti atribute objekata, prilagoditi ponašanje objekata.
4. Kreirati izvršive objekte.

Sposobnosti

Kolegij pruža temeljna znanja o dinamičnim i skriptnim programskim jezicima kroz upoznavanje s programskim jezikom Python.

Preporučena literatura

1. van Rossum, G.; Drake, F. L. Jr.: An Introduction to Python, Network Theory Limited, 2003.
2. van Rossum, G.; Drake, F. L. Jr.: The Python Language Reference Manual, Network Theory Limited, 2003.
3. Python documentation, http://docs.python.org

Dodatna literatura

1. Chun, W.: Core Python Programming (2nd Edition), Prentice Hall PTR, 2006.

predavanja (P)
 1. UVOD O predmetu, pravilima i polaganju ispita Razgovor o očekivanjima studenata i ciljevima predmeta Dinamički programski jezici
 2. Početak rada u Python (v3.x) programskom jeziku
 3. Stringovi i kolekcije
 4. Modularnost u Python programskom jeziku
 5. Testiranje i debuggiranje programa
 6. Liste i rekordi
 7. Rad s datotekama
 8. Rukovanje izuzecima
 9. Rad s datumima i vremenima
 10. Kako definirati svoje klase. Kako raditi s nasljeđivanjem
 11. Kako dizajnirati OOP program
 12. Kako raditi s bazama podataka
 13. Kako raditi s GUI-em
 14. Neuronske mreže
 15. Uvod u analizu podataka uporabom Python programskog jezika
laboratorijske vježbe (L)
 1. Početak rada u Python (v3.x) programskom jeziku
 2. Kontrolne strukture
 3. Modularnost u Python programskom jeziku
 4. Testiranje i liste
 5. Napredne liste, rekordi
 6. Rad s datotekama
 7. Rukovanje iznimkama
 8. Rad s rječnicima
 9. Rad s rekurzivnim funkcijama
 10. Rad s vlastitim klasama i nasljeđivanje
 11. Rad s bazama podataka i korisničkim sučeljem
 12. Rad s neuronskim mrežama i dubokim učenjem
 13. Analiza i vizualizacija podataka uporabom Pythona
ispit - teorija (IU)
 1. P(U1) - P(U13)
samostalno učenje (SU)
 1. testovi i kolokviji, konzultacije, samostalni rad i samostalno učenje

Klaićeva 7, 10000 Zagreb, tel. 01/3764200 fax. 01/3764264