Informatizacija proizvodnje

Naziv predmeta

INFORMATIZACIJA PROIZVODNJE

Kod

VSITE176

Vrsta

Izborni kolegij

Razina

Kolegij specijalističke razine.

Godina

Treća

Semestar/trimestar

Jesenski / Zimski

ECTS
(uz odgovarajuće obrazloženje)

5 ECTS

( predavanja 30 sati - 1 ECTS / laboratorijske vježbe 30 sati – 1 ECTS / kolokviji, konzultacije, samostalno učenje, samostalno rješavanje numeričkih zadataka, samostalni rad u laboratoriju 90 sati ­- 3 ECTS)

Nastavnik

viši predavač mr. sc. Milorad Nikitović, dipl. ing.

Kompetencije koje se stječu

Kolegij pruža specijalistička znanja s područja informacijskih sustava kao nadogradnju jezgre računarstva i osposobljava polaznika za projektiranje i održavanje informacijskih sustava proizvodnih organizacija

Preduvjeti za upis

Položeno VSITE171

Sadržaj

Definicija upravljanja proizvodnjom ponavljajućeg, projektnog i hibridnog tipa; ERP filozofija-Upravljanje sastavnicom; Upravljanje zalihama-od ekonomske količine naručivanje (EOQ model) do modela ponovnog naručivanje (ROP model), Dinamička veličina serije, Statistički model zaliha; Upravljanje potrebama (MRP)- Uloga predviđanja u proizvodnom poduzeću, Potrebe i predviđanja, Problemi s različitim vrstama potreba; Glavni plan proizvodnje-Teorija glavnog plana, Upravljanje glavnim planom, Uporaba glavnog plana u logici Izrada za skladište, Uporaba glavnog plana u logici Izrada po nalogu, Uporaba glavnog plana u logici na kupcu temeljenog proizvoda; Grubo planiranje kapaciteta; Upravljanje pogonom-radni centri, Planska tehnologija, Sastavnica naloga, Tehnologija naloga, Fino terminiranje, Praćenje izvršenja po proizvodnim operacijama; Upravljanje nabavom; Upravljanje prodajom; Upravljanje troškovima proizvodnje- Metoda direktnih troškova (Direct Costing), Metoda stvarnih troškova (Activity Based Costing);Just-in-time filozofija, Kanban filozofija, OPT filozofija, CONWIP filozofija, Projektno praćenje proizvodnje-Gant dijagrami, Perth dijagrami, Resursi, Troškovi.

Preporučena literatura

 • M. Nikitović.: Upravljanje proizvodnjom, skripta (u pisanju)
 • James H.Greene: Production and Inventory Control Handbook, APICS, McGraw-Hill Book Company, 2000.
 • Walter E. Goddard: Just in Time, Surviving by breaking Tradition, Oliver Wight, 1996.
 • Mark Sperman: Factory Physics-Foundation of Manufacturing Managemant, McGraw Hill, , 2001.

Dopunska literatura

 • Grupa Autora.: Mrežno planiranje i upravljanje, Informator, Zagreb, 1983.
 • G.Courter i A. Marquis.: Mastering Microsoft Project 2000, Sybex, 2000.

Oblici provođenja nastave

Predavanja, laboratorijske vježbe, testovi, kolokviji, konzultacije

Način provjere znanja i polaganja ispita

 • Testovi tijekom semestra
 • Izrada seminarskog rada
 • Pismeni i usmeni ispit kao cjelina

Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima

Hrvatski, Engleski

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula

 • Anketa o kvaliteti izvođenja nastave i nastavnih materijala
 • Pohađanje nastave i aktivnost u nastavi (povremena provjera od strane voditelja studija)
 • Vrednovanje rezultata ispita (godišnje)