Elektroničko poslovanje

Naziv predmeta

ELEKTRONIČKO POSLOVANJE

Kod

VSITE174

Vrsta

Izborni kolegij

Razina

Kolegij specijalističke razine.

Godina

Treća

Semestar/trimestar

Jesenski / Zimski

ECTS
(uz odgovarajuće obrazloženje)

5 ECTS

( predavanja 30 sati - 1 ECTS / laboratorijske vježbe 30 sati – 1 ECTS / kolokviji, konzultacije, samostalno učenje, samostalno rješavanje numeričkih zadataka, samostalni rad u laboratoriju 90 sati ­- 3 ECTS)

Nastavnik

doc. dr. sc. Ksenija Klasić, dipl. inf., predavač Ivan Klasić, prof.

Kompetencije koje se stječu

Kolegij pruža specijalistička znanja s područja informacijskih sustava kao nadogradnju jezgre računarstva i obučava polaznika za organizaciju i održavanje informacijskih sustava za poslovanje putem Interneta

Preduvjeti za upis

Položeno VSITE171

Sadržaj

Što je Internet i kako je nastao. Građa i način rada Interneta. Internetski servisi - elektronička pošta, diskusijske skupine, distribucijske liste, WWW, prijenos datoteka na daljinu, korištenje udaljenih računala, pretraživači. Digitalne biblioteke. Publiciranje na Internetu. Bežični pristup Internetu. Što je elektroničko poslovanje i kako je nastalo. Zakonske pretpostavke elektroničkog poslovanja. Vrste elektroničkog poslovanja. Problemi sigurnosti elektroničkog poslovanja. Elektronička razmjena podataka. Elektronički marketing. Elektronička tržišta, poslovni modeli. Prodaja vlastitih dobara i usluga: prodaja mekanih dobara, prodaja tvrdih dobara, prodaja usluga. Trgovanje na daljinu: osnovne pretpostavke, neki modeli trgovačkih web mjesta, elektroničke dražbe (aukcije) i elektronički oglasnici. Elektroničko trgovanje kapitalom (online investiranje). Trgovanje među tvrtkama: osnovne pretpostavke, modeli trgovanja. Obavljanje financijskih transakcija - elektroničko plaćanje i naplata: kartično plaćanje i naplata, digitalni (elektronički) novac i tzv. pametne kartice, sigurnosni problemi pri obavljanju internetskih financijskih transakcija.

Preporučena literatura

  • Panian, Ž,.: Elektroničko poslovanje, Narodne novine, Zagreb, 2002.
  • Čerić, V. et al: Poslovno računarstvo, Znak, Zagreb, 1998.
  • Ellis, J. i Speed, T.: The Internet Security Guidebook from Planning to Deployment, Academic Press, 2001.

Dopunska literatura

 

Oblici provođenja nastave

Predavanja, laboratorijske vježbe, testovi, kolokviji, konzultacije

Način provjere znanja i polaganja ispita

  • Testovi tijekom semestra
  • Izrada seminarskog rada
  • Pismeni i usmeni ispit kao cjelina

Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima

Hrvatski, Engleski

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula

  • Anketa o kvaliteti izvođenja nastave i nastavnih materijala
  • Pohađanje nastave i aktivnost u nastavi (povremena provjera od strane voditelja studija)
  • Vrednovanje rezultata ispita (godišnje)