Skip to main content

DIT - Accounting basics

Subject name

Accounting basics

Details
Code
VSITE211
Abbrev.
ORAC
ECTS
4
Year
1
Semester
Summer semester
Type
elective
NQF Level 7
Master's study
E-Learning
0%
Activities
DIT zg - Win 23/24
ECTS
Units
Hours
Total
T
1
15
2
30
N
0.5
15
1
15
L
0
0
0
0
S
0
0
0
0
PN
0
0
0
0
PT
0
3
1
0
PR
0
0
0
0
EN
0
0
0
0
ET
0
1
2
0
AL
2.5
1
75
75
TeachersLeaders: Alan Mahmutović, pred., dr. sc. Branko Wasserbauer, prof. struč. stud.
PrerequisitsNone
Content

Računovodstvena načela, standardi i politike. Osnovni modeli bilance. Temeljne bilančne promjene. Utjecaj ekonomskih aktivnosti trgovačkog društva na bilancu. Temeljni modeli računa dobiti i gubitka. Elementi računa dobiti i gubitka. Osnovni model izvješća o novčanim tijekovima. Knjigovodstveni konto i pravila dvojnog knjigovodstva. Osnove tehnike upisivanja poslovnih promjena na kontima. Kontni plan. Poslovne knjige. Knjiženje materijalne i nematerijalne imovine. Amortizacija kao trošak i svota ispravka vrijednosti dugotrajne imovine. Platni promet preko žiro računa i modeli knjiženja. Prijelazni žiro račun. Blagajničko poslovanje.

Learning objectives

Osposobiti studenta za razumijevanje načela knjigovodstva.

Learning outcomes

1. List the accounting principles, standards and policies, the basic balance models, explain the effects on the balance sheet, the basic models of the profit and loss account, chart of accounts.
2. Apply the elements of the profit and loss account, the rules of double entry bookkeeping, basic techniques of entering business events.
3. Keep records of assets and depreciation and apply rates, manage payments.

Competencies

Student je osposobljen za knjiženje poslovnih događaja poduzetnika primjenom modela knjiženja.

Recommended Literature

1. Gabor Miroslav: Osnove računovodstva (skripta), Vsite, Zagreb 2015.
2. Žager, K., Vašiček, V., Žager, L.: Računovodstvo za neračunovođe - osnove računovodstva, treće izdanje, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, Zagreb 2004.

Additional Literature
lectures (T)
 1. Sadržaj kolegija. Način realizacije nastave i ispita kolegija Osnove računovodstva. Pojam računovodstva, knjigovodstva i dvojnog knjigovodstva. Povijesni razvoj računovodstva. Obveznici i korisnici računovodstva. MIS i RIS. Računovodstvo i računalna tehnologija.
 2. Računonovodstve predpostavke, načela, standardi i politike. Računovodstveni procesi. Konta i kontni plan.
 3. Poslovne knjige. Financijski izvještaji. Porez na dodanu vrijednost.
 4. Bilanca. Aktiva i pasiva. Bilančna ravnoteža. Bilančne promjene. Odnos bilance i glavne knjige. Odnos bilance i računa dobiti i gubitka. Dugotrajna imovina. Amortizacija dugotrajne imovine. Dugotrajna nematerijalna imovina. Nabava i amortizacija dugotrajne nematerijalne imovine.
 5. Dugotrajna materijalna imovina. Nabava i amortizacija dugotrajne materijalne imovine. Dugoročna financijska imovina. Dugoročna potraživanja.
 6. Kratkotrajna imovina. Zalihe. Nabava kratkotrajne imovine – zaliha.
 7. Kratkotrajna potraživanja. Kratkotročna financijska imovina. Novac. Gotov novac. Blagajničko poslovanje. Aktivna vremenska razgraničenja.
 8. Pasiva bilance. Kapital. Rezerviranja. Dugoročne obveze. Kratkoročne obveze. Pasivna vremenska razgranićenja.
 9. Račun dobiti i gubitka. Poslovni rashodi. Trošak, utrošak, izdatak, rashod.
 10. Prirodne vrste troškova.
 11. Raspored troškova. Troškovi proizvodnje i kalkulacija cijene proizvodnje.
 12. Prihodi. Prihod, primitak.
 13. Utvrđivanje rezultata poslovanja. Raspored neto dobiti.
 14. Izvještaj o novčanim tokovima.
 15. Upravljačko računovodstvo. Fiksni i varijabilni troškovi. Točka pokrića.
numeric exercises (N)
 1. Anketa o Benediktu Kotruljeviću. Dvojno knjigovodstvo. Konto. Personifikacija konta.
 2. Sistematizacija konta s primjerima knjiženja.
 3. Porez na dodanu vrijednost s primjerima knjiženja.
 4. Bilančna ravnoteža. Poslovne promjene i bilančna ravnoteža. Nabava i amortizacija dugotrajne nematerijalne imovine s primjerima knjiženja.
 5. Nabava i amortizacija dugotrajne materijalne imovine s primjerima knjiženja. Dugoročna financijska imovina s primjerima knjiženja.
 6. Evidentiranje nabave i izlaza zaliha sirovina, materijala, nedovršene proizvodnje, gotovih proizvoda i trgovačke robe. Način formiranja razlika u cijeni trgovačke robe – rabat i marža. Primjeri knjiženja.
 7. Dugovanja kupaca. Promet novca. Blagajničko poslovanje. Primjeri knjiženja.
 8. Primjeri knjiženja osnivanja trgovačkih društava. Primjeri knjiženja financiranja trgovačkih društava.
 9. Rashodi. Primjeri knjiženja troškova poslovanja.
 10. Rashodi. Primjeri knjiženja troškovi poslovanja.
 11. Primjeri knjiženja troškova poslovanja i rasporeda troškova. Primjeri kalkulacije cijene koštanja (proizvodnje).
 12. Knjigovodstveni primjeri stjecanja prihoda i primitaka iz poslovne aktivnosti.
 13. Knjigovodstveno evidentiranje utvrđivanje rezultata poslovanja.
 14. Primjeri prezentacije izvještaja o novčanim tokovima.
 15. Prezentacija uz diskusiju o fiksnim i varijabilnim troškovima. Primjer grafičke prezentacije metoda točke pokrića.
preliminary exam - theory (PT)
 1. 14.11.2016. Teme: računovodstveni informacijski sustav, korisnici računovodstvenih informacija, računovodstvena načela, knjigovodstvene isprave, poslovne knjige, financijski izvještaji - bilanca i RDG. Stjecanje nematerijalne i materijalne imovine, amortizacija. Rezultati:13 studenata pristupilo je kolokviju; 8 studenta je ostvarilo više od 50% točnosti odgovora; pet studenata nije zadovoljilo na kolokviju; prosječna ocjena je 48,27% točnosti odgovora svih prisutnih studenata. Raspon točnosti odgovora od 12,50% do 94,38%.
 2. 12.12.2016. Teme: temeljne pozicije bilance - kratkotrajna imovina, kapital, obveze, nabava i vođenje zaliha; gotovinsko i bezgotovinsko plaćanje. Rezultati: 12 studenata pristupilo je kolokviju; 7 studenata je ostvarilo više od 50% točnosti odgovora, pet studenata nije rezultatski zadovoljilo. Prosječna ocjena je 47,86% točnosti odgovora svih prisutnih studenata. Raspon točnosti odgovora je od 6,25% do 78,75%.
 3. 23.1.2017. Teme: temeljne pozicije bilance - dugoročne i kratkoročne obveze poduzeća; troškovi; rashodi; prihodi; dobit; RDG. Rezultati: studenata pristupilo je kolokviju; sudent nije rezultatski zadovoljio na kolokviju; prosječna ocjena je 72,70 % točnosti odgovora svih prisutnih studenata.
exam - theory (ET)
 1. 30.1.2017. Ispit. Za dio ispita - gradivo 1. kolokvija pristupilo je 3 studenata, dva su zadovoljila te jedan nije zadovoljio zadani prag znanja. Za dio ispita - gradivo 2. kolokvija pristupilo je dvojca studenta i oba su zadovoljili zadani prag znanja. Za dio ispita - gradivo 3. kolokvija nije pristupio niti jedan student. Za cijeli ispit - gradivo cijelog kolegija pristupiola su dva studenta i oba su zadovoljilo zadani prag znanja.
autonomus learning (AL)
 1. testovi i kolokviji, konzultacije, samostalni rad i samostalno učenje

Ulica Vjekoslava Klaića 7, 10000 Zagreb, tel. 01/3764200 fax. 01/3764264