Multimedijske mreže i sustavi

Naziv predmeta

MULTIMEDIJSKE MREŽE I SUSTAVI

Kod

VSITE154

Vrsta

Izborni kolegij

Razina

Kolegij specijalističke razine.

Godina

Treća

Semestar/trimestar

Jesenski / Zimski

ECTS
(uz odgovarajuće obrazloženje)

5 ECTS

( predavanja 30 sati - 1 ECTS / laboratorijske vježbe 30 sati – 1 ECTS / kolokviji, konzultacije, samostalno učenje, samostalno rješavanje numeričkih zadataka, samostalni rad u laboratoriju 90 sati ­- 3 ECTS)

Nastavnik

predavač dr. sc. Damir Delija, dipl. ing.

Kompetencije koje se stječu

Kolegij pruža specijalistička znanja s područja računalnih sustava kao nadogradnju jezgre računarstva i osposobljava polaznika za projektiranje i održavanje sustava za obradu i prijenos multimedijskih informacija

Preduvjeti za upis

Položeno VSITE112 i VSITE143

Sadržaj

Pojam multimedije. Videokonferencija i videotelefonija. Multimedijske prezentacije. Karakteristike zvukovnih i slikovnih signala. Kodiranje zvukovnih i slikovnih informacija. Integracija prometa i usluga u komunikacijskim mrežama. Digitalne mreže integriranih usluga (ISDN). Širokopojasni ISDN - ATM. Arhitektura ATM mreža. Usluge ATM mreža: CBR, VBR, ABR i UBR. Modeli kvalitete usluge na Internetu. Intserv, Diffserv. Protokoli za multimedijske tokove. Multimedijske mrežne usluge. Prijenos radijskih i televizijskih programa. Prijenos i reprodukcija glazbenih i video odsječaka. Video i glazba na zahtjev. Prijenos govora. VoIP. Sustavi za multimedijsku prezentaciju. Multimedijski elementi osobnih računala. Reprodukcija zvuka. Reprodukcija TV i HDTV signala. Integrirani prijamnici. Reprodukcija signala sa CD i DVD medija. Instaliranje i podešavanje multimedijske opreme računala.

Preporučena literatura

  • Standardi i specifikacije: ATM, AF-TM4.0, JPEG, MPEG, AVI

Dopunska literatura

 

Oblici provođenja nastave

Predavanja, laboratorijske vježbe, testovi, kolokviji, konzultacije

Način provjere znanja i polaganja ispita

  • Testovi tijekom semestra
  • Izrada seminarskog rada
  • Pismeni i usmeni ispit kao cjelina

Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima

Hrvatski, Engleski

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula

  • Anketa o kvaliteti izvođenja nastave i nastavnih materijala
  • Pohađanje nastave i aktivnost u nastavi (povremena provjera od strane voditelja studija)
  • Vrednovanje rezultata ispita (godišnje)