Informatizacija poslovanja

Naziv predmeta

INFORMATIZACIJA POSLOVANJA

Kod

VSITE173

Vrsta

Obvezatni izborni kolegij smjera informacijski sustavi

Razina

Kolegij srednje razine

Godina

Druga

Semestar/trimestar

Proljetni / Proljetni

ECTS
(uz odgovarajuće obrazloženje)

5 ECTS

( predavanja 30 sati - 1 ECTS / laboratorijske vježbe 30 sati – 1 ECTS / kolokviji, konzultacije, samostalno učenje, samostalno rješavanje numeričkih zadataka, samostalni rad u laboratoriju 90 sati ­- 3 ECTS)

Nastavnik

doc. dr. sc. Ksenija Klasić, dipl. inf., viši predavač mr.sc. Darko Galinec, dipl. inf., predavač Ivan Klasić, prof., predavač Dalibor Bužić, dipl. inf.

Kompetencije koje se stječu

Kolegij pruža specijalistička znanja s područja informacijskih sustava kao nadogradnju jezgre računarstva i osposobljava polaznika za izgradnju i održavanje poslovnih informacijskih sustava

Preduvjeti za upis

Odslušano VSITE171

Sadržaj

Definicija sustava, informacijski sustav i informatizacija poslovanja. Uredsko poslovanje: razvoj uredskih sustava, uredsko poslovanje podržano računalom, standardna programska pomagala za uredsko poslovanje, organizacija i informatizacija ureda. Upravljanje dokumentima. Informatizacija poduzeća: IPS obavještavanja o tržištu, marketinški IPS, IPS prodaje odnosno za komunikaciju sa kupcima, IPS proizvodnje, IPS nabave, IPS financijskog poslovanja, računovodstveni IPS, IPS planiranja i analize poslovanja, IPS interne kontrole i revizije, IPS za upravljanje ljudskim resursima, IPS za upravljanje informacijskim resursima, IPS za istraživanje i razvoj. Internet, intranet i ekstranet: razvoj i primjena Interneta, osobni identifikacijski brojevi, digitalni potpis, kartično poslovanje, virtualna organizacija. Integracija tehnologija u poslovanju: primjena pozivnih centara u poduzeću, multimedijski sustavi. Ergonomija radnih mjesta s računalima. Sigurnost i zaštita informacijskog sustava.

Preporučena literatura

  • Klasić, K: Informatizacija poslovanja, bilješke s predavanja, Veleučilište u Splitu, Split, 2002.
  • Srića, V. et al.: Menadžerska informatika, M.E. P. Consult d.o.o., Zagreb, 1999.
  • Rubčić, D. et al: Vodič za arhiviranje dokumetacije, Informator, Zagreb, 1999.

Dopunska literatura

 

Oblici provođenja nastave

Predavanja, laboratorijske vježbe, testovi, kolokviji, konzultacije

Način provjere znanja i polaganja ispita

  • Testovi tijekom semestra
  • Izrada seminarskog rada
  • Pismeni i usmeni ispit kao cjelina

Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima

Hrvatski, Engleski

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula

  • Anketa o kvaliteti izvođenja nastave i nastavnih materijala
  • Pohađanje nastave i aktivnost u nastavi (povremena provjera od strane voditelja studija)
  • Vrednovanje rezultata ispita (godišnje)