Strukture podataka i algoritmi

Naziv predmeta

STRUKTURE PODATAKA I ALGORITMI

Kod

VSITE123

Vrsta

Obvezatni izborni kolegij smjera programiranje

Razina

Kolegij srednje razine

Godina

Druga

Semestar/trimestar

Proljetni / Proljetni

ECTS
(uz odgovarajuće obrazloženje)

5 ECTS

( predavanja 30 sati - 1 ECTS / laboratorijske vježbe 30 sati – 1 ECTS / kolokviji, konzultacije, samostalno učenje, samostalno rješavanje numeričkih zadataka, samostalni rad u laboratoriju 90 sati ­- 3 ECTS)

Nastavnik

predavač Mirko Bulaja, dipl. ing., predavač Drago Balen, dipl. ing.

Kompetencije koje se stječu

Kolegij pruža specijalistička znanja s područja programiranja kao nadogradnju jezgre računarstva, te obučava polaznika za efikasnu uporabu složenih struktura podataka i algoritama obrade

Preduvjeti za upis

Položeno VSITE121 i VSITE122

Sadržaj

Strategije programiranja. Strukture podataka. Niz, lista, vektor, skup, stog, stablo, prioritetni red, graf, rekurzija. Uređeni i neuređeni kontejneri. Pretraživanje: sekvencijalno, binarno, stabla. Redovi. Sortiranje: bubble, heap, quick, binary, radix. Dinamički algoritmi: Fibonnacijev niz, binomni koeficijenti, optimalno binarno stablo, množenje niza matrica. Grafovi: minimalno stablo, Dijkstrov algoritam. Osnove složenosti algoritama. Rješavanje težih problema: "Problem trgovačkog putnika", "Problem kineskog poštara". Teorija igara: jednostavna rješenja, alfa-beta algoritam

Preporučena literatura

 1. Cormen, Thomas H: "Introduction to Algorithms", 2nd edition, McGraw-Hill, New York 2001.
 2. Knuth, Donald E: "The Art of Computer Programming, Vol. 1, 3" Addison-Wesley, 1997
 3. M. Bulaja, Z.Vrba: Strukture podataka i algoritmi, bilješke s predavanja i vježbi, 2003, 2004.

Dopunska literatura

 • Aho, Alfred V; Hopcroft, John E: "Data structures and algorithms", Addison-Wesley, Massachusetts 1983.
 • Manber, Udi: Introduction To Algorithms - A Creative Approach, Addison-Wesley, 1989.

Oblici provođenja nastave

Predavanja, laboratorijske vježbe, testovi, kolokviji, konzultacije

Način provjere znanja i polaganja ispita

 • Testovi tijekom semestra
 • Izrada seminarskog rada
 • Pismeni i usmeni ispit kao cjelina

Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima

Hrvatski, Engleski

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula

 • Anketa o kvaliteti izvođenja nastave i nastavnih materijala
 • Pohađanje nastave i aktivnost u nastavi (povremena provjera od strane voditelja studija)
 • Vrednovanje rezultata ispita (godišnje)