Računalne mreže

Naziv predmeta

RAČUNALNE MREŽE

Kod

VSITE143

Vrsta

Obvezatni kolegij

Razina

Kolegij temeljne razine

Godina

Druga

Semestar/trimestar

Proljetni / Zimski

ECTS
(uz odgovarajuće obrazloženje)

5 ECTS

( predavanja 30 sati - 1 ECTS / auditorne vježbe 15 sati - 0.5 ECTS / laboratorijske vježbe 15 sati – 0,5 ECTS / kolokviji, konzultacije, samostalno učenje, samostalno rješavanje numeričkih zadataka, samostalni rad u laboratoriju 90 sati ­- 3 ECTS)

Nastavnik

predavač dr. sc. Damir Delija, dipl. ing., predavač Dubravko Žižak, dipl. ing., predavač Dario Galinec, dipl. ing.

Kompetencije koje se stječu

Kolegij pruža temeljna znanja s područja računalnih mreža kao osnovu jezgre računarstva

Preduvjeti za upis

Odslušano VSITE112

Sadržaj

Razvoj mreža za prijenos podataka. Osnovna svojstva. Postupci prospajanja. Značaj standardizacije. Elementi mreža. Kanali, čvorišta, terminali. Arhitektura mreža računala i terminala. Hijerarhijske slojevite strukture. ISO model. Protokoli. Mehanizmi protokola: sinkronizacija, adresiranje, kontrola toka i kontrola pogrješki. Upravljanje prometom, zagušenje. FIZIČKA RAZINA: sučelje DTE-DCE, RS232, X.24. Modemske veze, inteligentni modemi. Signalni kodovi. Lokalne mreže. Metode pristupa. Ethernet. Digitalne pretplatničke mreže: ISDN, xDSL. ATM. PODATKOVNA RAZINA: Kontrola pogrješki. Znakovni i bitovni protokoli. Formalna specifikacija protokola. Lokalne mreže: MAC, LLC. ATM mreže. Frame-relay mreže. MREŽNA RAZINA: Paketne mreže. Usmjeravanje prometa. Kontrola toka. X.25. Internet. IP protokol (v4, v6), adresiranje, intranet, VOIP, IPsec. PRIJENOSNA RAZINA: TCP i UDP protokoli Interneta. KORISNIČKE RAZINE: Usluge i servisi. Koncept korisnik-poslužitelj. WWW, FTP, TELNET, elektronička pošta, ping, traceroute, ethereal. Kvaliteta usluge. Upravljanje mrežom. Osnove sigurnosti. Korisnički računi, lozinke, prava pristupa.

Preporučena literatura

 1. Ožegović, J. Računarske mreže, Veleučilište u Splitu, 2000.
 2. Turk, S.: Računarske mreže, Školska knjiga, Zagreb, 1991.
 3. Rožić, N.: Informacije i komunikacije: kodiranje s primjenama, Zagreb 1992.

Dopunska literatura

 1. W.Richard Stevens, TCP/IP Illustrated, Volume 1 The Protocols
 2. W.Richard Stevens, TCP/IP Illustrated, Volume 2 The Protocols
 3. Cisco, Intrconnecting Cisco Network Devices

Oblici provođenja nastave

Predavanja, auditorne vježbe, laboratorijske vježbe

Način provjere znanja i polaganja ispita

 • Testovi tijekom semestra
 • Izrada seminarskog rada
 • Pismeni i usmeni ispit kao cjelina

Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima

Hrvatski, Engleski

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula

 • Anketa o kvaliteti izvođenja nastave i nastavnih materijala
 • Pohađanje nastave i aktivnost u nastavi (povremena provjera od strane voditelja studija)
 • Vrednovanje rezultata ispita (godišnje)