Operacijski sustavi

Naziv predmeta

OPERACIJSKI SUSTAVI

Kod

VSITE142

Vrsta

Obvezatni kolegij

Razina

Kolegij srednje razine

Godina

Druga

Semestar/trimestar

Proljetni / Zimski

ECTS
(uz odgovarajuće obrazloženje)

5 ECTS

( predavanja 30 sati - 1 ECTS / auditorne vježbe 15 sati - 0.5 ECTS / laboratorijske vježbe 15 sati – 0,5 ECTS / kolokviji, konzultacije, samostalno učenje, samostalno rješavanje numeričkih zadataka, samostalni rad u laboratoriju 90 sati ­- 3 ECTS)

Nastavnik

predavač Viktor Marohnić, dipl.ing. predavač Aleksandar Pikić, dipl.ing.

Kompetencije koje se stječu

Kolegij pruža temeljna znanja s područja operacijskih sustava kao osnovu jezgre računarstva, te osposobljava polaznika za korištenje standardnih usluga sustava korisničkim programima.

Preduvjeti za upis

Odslušano VSITE112

Sadržaj

Struktura operacijskog sustava. Jezgra sustava. Sustavni pozivi, preklapanje konteksta. Procesi. Komunikacija među procesima, signali, sinkronizacija. Nizanje procesa, povezivanje procesa. Prekidi. Upravljanje memorijom, stranice, virtualna memorija, segmentacija. Sustav datoteka. Datoteke. Direktoriji. Postupci dodjele. Mrežni datotečni sustavi. Sigurnost i zaštita. Distribuirani operacijski sustavi. Sinkronizacija, čekanje, semafori i indikatori. Mrežni operacijski sustavi. UNIX, WinNT.

Preporučena literatura

  • Z. Mihaljević: Operacijski sustavi, Veleučilište u Splitu, 2002.

Dopunska literatura

  • Andrew, S. Tanenbaum: Operating Systems: Design and Implementation, Prentice-Hall, 1987.

Oblici provođenja nastave

Predavanja, auditorne vježbe, laboratorijske vježbe

Način provjere znanja i polaganja ispita

  • Testovi tijekom semestra
  • Pismeni i usmeni ispit kao cjelina

Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima

Hrvatski, Engleski

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula

  • Anketa o kvaliteti izvođenja nastave i nastavnih materijala
  • Pohađanje nastave i aktivnost u nastavi (povremena provjera od strane voditelja studija)
  • Vrednovanje rezultata ispita (godišnje)