Programske metode i apstrakcije

Naziv predmeta

PROGRAMSKE METODE I APSTRAKCIJE

Kod

VSITE122

Vrsta

Obvezatni kolegij

Razina

Kolegij srednje razine

Godina

Druga

Semestar/trimestar

Jesenski / Jesenski

ECTS
(uz odgovarajuće obrazloženje)

8 ECTS

(predavanja 45 sati - 1,5 ECTS / laboratorijske vježbe 60 sati - 2 ECTS / testovi i kolokviji, konzultacije, samostalni rad u laboratoriju i samostalno učenje 135 sati - 4,5 ECTS)

Nastavnik

predavač Nikša Bosnić, dipl. ing., predavač Ljiljana Despalatović, dipl ing., predavač Drago Balen, dipl. ing., predavač Jasna Peko, dipl. mat..

Kompetencije koje se stječu

Kolegij pruža napredna znanja s područja programiranja kao osnovu jezgre računarstva, te obučava polaznika za programiranje u programskom jeziku C i okruženju MS Visual Studio.NET

Preduvjeti za upis

Odslušano VSITE121

Sadržaj

Uvod u C jezik. Kodiranje i tipovi podataka. Pisanje programa i programske dokumentacije. Ispravljanje programskih pogreški. Leksička i sintaktička struktura C jezika: tipovi, varijable, izrazi, upravljanje tijekom programa, funkcije, doseg i vidljivost varijabli. Nizovi. Modularno programiranje i funkcionalna dekompozicija programa. Leksički pretprocesor. Pokazivači. Dinamičko dodjeljivanje memorije. Korisničke strukture podataka: struktura, unija i pobrojani tipovi. Rad s tekstualnim i binarnim datotekama. Standardne biblioteke.

Preporučena literatura

  1. Kernighan, B; Ritchie, D: «The C Programming Language», Prentice Hall, 1988.
  2. Roberts, E: «Programming Abstraction in C», Addison-Wesley, 1998.
  3. Dadić, J. & al.: "Programske metode i apstrakcije - Bilješke s predavanja", Veleučilište u Splitu, Split 2002.

Dopunska literatura

  • S. P. Harbison III, G. L. Steele Jr.: "C: A Reference Manual (Fifth Edition)", Prentice Hall 2002.
  • B. W. Kernighan, R. Pike: "The Practice of Programming", Addison-Wesley 1999.

Oblici provođenja nastave

Predavanja, laboratorijske vježbe, testovi, kolokviji, konzultacije

Način provjere znanja i polaganja ispita

  • Testovi tijekom semestra
  • Pismeni i usmeni ispit kao cjelina

Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima

Hrvatski, Engleski

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula

  • Anketa o kvaliteti izvođenja nastave i nastavnih materijala
  • Pohađanje nastave i aktivnost u nastavi (povremena provjera od strane voditelja studija)
  • Vrednovanje rezultata ispita (godišnje)