Uvod u istraživački rad

Nositelj

v. pred. mr. sc. Milorad Nikitović, dipl. ing.

Naziv predmeta

UVOD U ISTRAŽIVAČKI RAD

Kod

VSITE214

Kratki naziv

UIR

Vrsta

Izborni kolegij

Razina

Društveni kolegij

Godina

Prva

Semestar

Ljetni

ECTS
(uz odgovarajuće obrazloženje)

4 ECTS

(predavanja 30 sati - 1 ECTS / auditorne vježbe 15 sati - 0,5 ECTS / testovi i kolokviji, konzultacije, samostalni rad i samostalno učenje 75 sati – 2,5 ECTS)

Ciljevi predmeta

Osposobiti studenta za primjenu metoda istraživačkog rada.

Preduvjeti za upis

---

Kompetencije koje se stječu

Kolegij upućuje studente u metode istraživačkog rada koje su nužne za razumijevanje procesa znanstveno-istraživačkog rada.

Ishodi učenja

Nakon uspješno položenog predmeta studenti će moći:

  1. razlikovati vrste znanstvenih radova
  2. nabrojati elemente znanstveno-istraživačkog radai faze znanstvenog istraživanja,
  3. kreirati rad,
  4. objaviti rad i
  5. prezentirati rad.

Sadržaj

Uvod u znanost. Istraživanja u tehničkim i prirodnim znanostima. Vrste znanstvenih radova. Elementi znanstveno-istraživačkog rada. Faze znanstvenog istraživanja. Kako obaviti znanstveno istraživanje i napisati stručni i znanstveni rad. Objavljivanje rada. Javna prezentacija znanstvenih i stručnih projekata.

Preporučena literatura

  1. Nikitović, M.: Uvod u istraživački rada, radni materijal
  2. Vujević, M.: Uvod u znanstveni rad, Školska knjiga, Zagreb, 2000.

Dopunska literatura

  1. Silobrčić, V.: Kako sastaviti, objaviti i ocijeniti znanstveno djelo, Medicinska naklada, Zagreb, 2003.

Osiguranje literature

Svi nastavni materijali su dostupni studentu u elektroničkom obliku.

Student dobiva u trajno vlasništvo tiskani primjerak udžbenika ili skripte (izdanje VSITE).

Oblici provođenja nastave

Predavanja, auditorne vježbe

Način provjere znanja i polaganja ispita

-       Testovi tijekom semestra

-       Dva kolokvija, seminarski rad, pismeni i usmeni ispit

Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima

hrvatski, engleski

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula

-       Anketa o kvaliteti izvođenja nastave i nastavnih materijala

-       Pohađanje nastave i aktivnost u nastavi (povremena provjera od strane voditelja studija)

-       Vrednovanje rezultata ispita (godišnje)