Projektiranje i upravljanje računalnim mrežama

Naziv predmeta

PROJEKTIRANJE I UPRAVLJANJE RAČUNALNIM MREŽAMA

Kod

VSITE145

Vrsta

Obvezatni izborni kolegij smjera računalni sustavi i mreže

Razina

Kolegij srednje razine

Godina

Druga

Semestar/trimestar

Proljetni / Proljetni

ECTS
(uz odgovarajuće obrazloženje)

5 ECTS

( predavanja 30 sati - 1 ECTS / laboratorijske vježbe 30 sati – 1 ECTS / kolokviji, konzultacije, samostalno učenje, samostalno rješavanje numeričkih zadataka, samostalni rad u laboratoriju 90 sati ­- 3 ECTS)

Nastavnik

predavač Vladimir Slačanac, dipl. ing., predavač Dubravko Žižak, dipl. ing., predavač Dario Galinec, dipl. ing.

Kompetencije koje se stječu

Kolegij pruža specijalistička znanja s područja računalnih sustava i mreža kao nadogradnju jezgre računarstva i osposobljava kandidata za projektiranje, izgradnju i mjerenje sustava strukturnog kabliranja, te postavljanje, iniciranje i održavanje aktivne mrežne opreme.

Preduvjeti za upis

Odslušano VSITE112

Sadržaj

Elementi računalnih mreža: računala, čvorišta, kanali. Lokalne mreže, Ethernet. Razvoj topologije lokalnih mreža. Razvoj kabliranja. Strukturno kabliranje. Kabliranje kruga, zgrade (vertikalni razvod) i kata (horizontalni razvod). Instalacijski elementi: kablovi, priključnice, prespojne ploče. Karakteristike i kategorije bakrenih (UTP, STP) i optičkih kablova. Standardizacija: ISO/IEC 11801, EIA/TIA 569. Izrada projektne dokumentacije: sadržaj, organizacija, sustav označivanja. Standardizacija: IEC 750, IEC 1082. Izvođenje instalacije. Identifikacija i ispitivanje vodova. Označivanje vodova i priključnica. Mjerenja na instalaciji. Dokumentiranje mjerenja. Primopredaja mreže. Definiranje zahtjeva korisnika. Radne grupe. Izbor i podešavanje aktivne opreme. Integracija mrežnih podsustava računala. Instaliranje i podešavanje modemskih veza. Instaliranje i podešavanje priključka lokalnih mreža. Mrežna arhitektura TCP/IP (Interneta). Adresiranje i domene imena. Instaliranje i podešavanje TCP/IP programske podrške. Nepovezane i skrivene mreže (intranet). Rezervirane adrese. Instaliranje i podešavanje intranet mreža. Osnove sigurnosti računala i podataka. Filtriranje prometa. Vatrozid.

Preporučena literatura

  • Ožegović, J., Pezelj I. Projektiranje i upravljanje računalnim mrežama, Veleučilište u Splitu, 2000.
  • Turk, S.: Računarske mreže, Školska knjiga, Zagreb, 1991.
  • Standardi: ISO/IEC 11801, EIA/TIA 569, IEC 750, IEC 1082

Dopunska literatura

 

Oblici provođenja nastave

Predavanja, laboratorijske vježbe, testovi, kolokviji, konzultacije

Način provjere znanja i polaganja ispita

  • Testovi tijekom semestra
  • Izrada seminarskog rada
  • Pismeni i usmeni ispit kao cjelina

Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima

Hrvatski, Engleski

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula

  • Anketa o kvaliteti izvođenja nastave i nastavnih materijala
  • Pohađanje nastave i aktivnost u nastavi (povremena provjera od strane voditelja studija)
  • Vrednovanje rezultata ispita (godišnje)