Objektno programiranje

Naziv predmeta

OBJEKTNO PROGRAMIRANJE

Kod

VSITE124

Vrsta

Obvezatni izborni kolegij smjera programiranje

Razina

Kolegij srednje razine

Godina

Druga

Semestar/trimestar

Proljetni / Proljetni

ECTS
(uz odgovarajuće obrazloženje)

5 ECTS

( predavanja 30 sati - 1 ECTS / laboratorijske vježbe 30 sati – 1 ECTS / kolokviji, konzultacije, samostalno učenje, samostalno rješavanje numeričkih zadataka, samostalni rad u laboratoriju 90 sati ­- 3 ECTS)

Nastavnik

predavač Nenad Čaklović, dipl. ing. predavač Drago Balen, dipl. ing.

Kompetencije koje se stječu

Kolegij pruža specijalistička znanja s područja programiranja kao nadogradnju jezgre računarstva i osposobljava polaznike za programiranje u programskom jeziku MS C++

Preduvjeti za upis

Položeno VSITE121 i VSITE122

Sadržaj

Oblikovanje i implementacija programa u C++ jeziku: forma, funkcije i primitivni tipovi podataka. Klase i objekti. Nizovi, tokovi i operatori. Sučelje klase, apstrakcija i implementacija. Iteratori i obrasci. Polimorfizam i nasljeđivanje. Apstraktne klase. Generičke klase. Rukovanje iznimkama. Temeljne dinamičke strukture podataka. Interakcija s Windows 2000 operativnim sustavom. Pristup izradi većih projekata. Analiza zahtjeva, izrada zadatka, model sustava i objekata, izrada, testiranje i analiza upotrebe programa. Uvod u MFC klase.

Preporučena literatura

 1. Motik, Boris; Šribar, Julijan: «Demistificirani C++», Element Zagreb, 1997.
 2. N. Plaziv+bat, Objektno orijentirano programiranje, Veleučilište u Splitu, Split 2002.
 3. Eckel, B: «Thinking in C++», Second Edition, Prentice Hall, 2000.
 4. Stroustrup, B: «The C++ Programming Language», Adison Wesley, 1986.

Dopunska literatura

 • Liberty, Jesse: «Teach Yourself C++ in 21 Days», SAMS Publishing, 2001.

Oblici provođenja nastave

Predavanja, laboratorijske vježbe, testovi, kolokviji, konzultacije

Način provjere znanja i polaganja ispita

 • Testovi tijekom semestra
 • Izrada seminarskog rada
 • Pismeni i usmeni ispit kao cjelina

Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima

Hrvatski, Engleski

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula

 • Anketa o kvaliteti izvođenja nastave i nastavnih materijala
 • Pohađanje nastave i aktivnost u nastavi (povremena provjera od strane voditelja studija)
 • Vrednovanje rezultata ispita (godišnje)