Tehnički engleski jezik

Naziv predmeta

TEHNIČKI ENGLESKI JEZIK

Kod

VSITE043

Vrsta

Obvezatni kolegij

Razina

Kolegij srednje razine

Godina

Druga

Semestar/trimestar

Jesenski / Jesenski

ECTS
(uz odgovarajuće obrazloženje)

2 ECTS

( predavanja 45 sati – 1,5 ECTS / kolokviji, konzultacije, samostalno učenje, 45 sati – 1,5 ECTS )

Nastavnik

predavač Darija Pešut, dipl. angl.

Kompetencije koje se stječu

Student je osposobljen za korištenje jezičnih vještina potrebnih u svijetu računalne tehnologije. Na engleskom jeziku zna: komunicirati o svim područjima svoje struke, opisivati kako nešto radi, uspoređivati, opisati funkciju nečega, postavljati pitanja, čitati i crtati dijagrame, predviđati, pisati bilješke, razumjeti i napisati jednostavna i složena uputstva, razmjenjivati informacije, preporučiti, pronaći relevantne informacije u tekstu; opisati proces, opisati prednosti i nedostatke, napisati i razumjeti upozorenja, objašnjavati.

Preduvjeti za upis

Odslušano VSITE041 i VSITE042

Sadržaj

Korisnici računala; pisanje kratkog opisa; arhitektura računala; pronalaženje određenih informacija u tekstu; razmjena tehničkih informacija; pisanje uputstava; računalne aplikacije; čitanje dijagrama; zanemarivanje nebitnih informacija; opisivanje procesa; periferni uređaji; opisivanje funkcije; operacijski sustavi, predviđanja; grafičko korisničko sučelje; čitanje dijagrama; objašnjavanje; vođenje bilježaka; preporučivanje; multimedija; pronalaženje informacija u dijagramu i tekstu; podrška korisniku; davanje uputstava; mreže; navođenje prednosti i nedostataka; Internet; komunikacija posredstvom računala. WWW; web stranice; ocjenjivanje; prijenos informacija; izrađivač web stranica; definicije i kolokacije; komunikacijski sustavi; opisivanje sustava; sigurnost podataka; skeniranje; objašnjavanje kriminaliteta počinjenog korištenjem računalnih tehnologija; čitanje tablice; razvoj programa; ljudi u računalnoj industriji; uspoređivanje različitih vrsta teksta; prezentacija; pisanje izvješća; pisanje sažetka; obrana vlastite odluke.

Preporučena literatura

 1. Glendinning, E., McEwan, J.(2002) Oxford English for Information Technology; (Students’ Book);Oxford University Press, Oxford
 2. Pyne, S; Tuck, A. (Editors) (1995) Oxford Dictionary of Computing; Oxford University Press, Oxford

Dopunska literatura

 1. Riley, D. (1999) Check Your Vocabulary for Computing ; Peter Collin Publishing, Teddington;
 2. Panian, Ž. (2005) Informatički enciklopedijski rječnik; Europapress holding d.o.o., Zagreb
 3. Kiš, M. (2002) Englesko-hrvatski, hrvatsko-engleski informatički rječnik
  Naklada Ljevak, Zagreb

Oblici provođenja nastave

Predavanja, jezične vježbe, rješavanja postavljenih zadataka (task-based), konzultacije

Način provjere znanja i polaganja ispita

 • Kontinuirana usmena i pismena provjera
 • Usmena prezentacija
 • Katalog (Portfolio) pismenih radova
 • Završni ispit

Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima

 

Engleski jezik

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula

 • Anketa o kvaliteti izvođenja nastave i nastavnih materijala
 • Pohađanje nastave i aktivnost u nastavi (povremena provjera od strane voditelja studija)
 • Vrednovanje rezultata ispita (godišnje)