Poslovna etika

Naziv predmeta

POSLOVNA ETIKA

Kod

VSITE021

Vrsta

Obvezatni kolegij

Razina

Kolegij temeljne razine

Godina

Prva

Semestar/trimestar

Proljetni / Zimski

ECTS
(uz odgovarajuće obrazloženje)

3 ECTS

( predavanja 30 sati – 1 ECTS / kolokviji, konzultacije, proučavanje literature, samostalno učenje 60 sati – 2 ECTS )

Nastavnik

predavač mr. sc. Mihael Buković, dipl. ing.

Kompetencije koje se stječu

Studenti stječu osnovna znanja i stavove iz područja međuljudskih odnosa i ljudskih prava, korektnog profesionalnog i poslovnog odnosa, zaštite autorskih prava i intelektualnog vlasništva.

 

Preduvjeti za upis

Nema

Sadržaj

Deskriptivna, normativna etika, suvremene poslovne etičke teorije. Etička načela. Položaj pojedinca u društvu. Osnovna ljudska prava. Suživot u društvenim odnosima. Oblici diskriminacije i njihovo izbjegavanje. Etički odnosi i ostvarenje prava pojedinca u radnoj sredini. Poslovni odnosi, odnos povjerenja. Temelji poslovne etike. Nelojalna konkurencija i njeno izbjegavanje. Korupcija. Sukob interesa. Zaštita tajnosti podataka. Privatnost i jednakost djelatnika. Točnost i transparentnost podataka. Pokloni, usluge i zabava. Zlostavljanje i zaštita zdravlja. Društveno prihvatljivo poslovanje. Ekologija i zaštita okoliša. Autorska prva i intelektualno vlasništvo. Zaštita intelektualnog vlasništva. Zakonski i drugi propisi sa područja ljudskih prava, poslovanja i intelektualnog vlasništva.

Preporučena literatura

 1. Bebek, B., Kolumbić, A.: Poslovna etika, Sinergija, Zagreb 2000.

Dopunska literatura

 •  
  • Pekka Himanen: HAKERSKA ETIKA i duh informacijskog doba, Jesenski i Turk, Zagreb 2002.
  • www.poslovna-etika.hr

Oblici provođenja nastave

Predavanja, konzultacije

Način provjere znanja i polaganja ispita

 • Kolokvij
 • Završni ispit (praktični dio)

Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima

Hrvatski, Engleski

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula

 • Anketa o kvaliteti izvođenja nastave i nastavnih materijala
 • Pohađanje nastave i aktivnost u nastavi (povremena provjera od strane voditelja studija)
 • Vrednovanje rezultata ispita (godišnje)