Digitalna i mikroprocesorska tehnika

Naziv predmeta

DIGITALNA I MIKROPROCESORSKA TEHNIKA

Kod

VSITE111

Vrsta

Obvezatni kolegij

Razina

Kolegij temeljne razine

Godina

Prva

Semestar/trimestar

Proljetni / Proljetni

ECTS
(uz odgovarajuće obrazloženje)

7 ECTS

(predavanja 45 sati - 1,5 ECTS / auditorne vježbe 15 sati - 0,5 ECTS / laboratorijske vježbe 30 sati - 1 ECTS / testovi i kolokviji, konzultacije, samostalni rad u laboratoriju i samostalno učenje 120 sati - 4 ECTS)

Nastavnik

predavač dr. sc. Damir Delija, dipl. ing., predavač Tomislav soldo, dipl.ing. 

Kompetencije koje se stječu

Kolegij pruža temeljna znanja Booeleove algebre i teorije automata kao osnovu jezgre računarstva, uz praktična znanja sinteze kombinacijskih i sekvencijalnih digitalnih sklopova, te programabilnih struktura

Preduvjeti za upis

Odslušano VSITE101 i VSITE102, osim ako se izvodi istovremeno

Sadržaj

Digitalne i analogne varijable. Informacija. Kodiranje. Brojevni sustavi. Binarni brojevni sustav. Zbrajanje po modulu. Elementarni logički sklopovi. Booleova algebra i algebra logike. Booleove funkcije. Minimizacija i realizacija Booleove funkcije logičkim vratima. Sklopovi za zbrajanje. Realizacija Booleove funkcije pomoću multipleksera i demultipleksera. Multipleksersko demultiplekserske strukture (ROM). Programabilne logičke strukture. Vremenski odnosi. Bistabili. Sinteza općih bistabila. Registri, pomačni registri i brojila. Memorije (RAM). Diskretni konačni digitalni automati. Zadavanje i minimizacija. Strukturna sinteza. Programabilni automati. Wilkiesov model. Koncept mikroprogramiranja. Algoritmi. Osnove arhitekture mikroračunala. Procesor. Memorija, memorijski adresni sklop. Ulazno-izlazni sklopovi.

Preporučena literatura

  • Ožegović, J. Digitalna i mikroprocesorska tehnika, Veleučilište u Splitu, 2002.
  • Ožegović, J. Digitalna i mikroprocesorska tehnika, upute za laboratorijske vježbe, Veleučilište u Splitu, 2001.

Dopunska literatura

  • Župan-Tkalić-Kunštić: Logičko projektiranje digitalnih sustava, Školska knjiga, Zagreb, 1984, 1995.

Oblici provođenja nastave

Predavanja, auditorne vježbe, laboratorijske vježbe

Način provjere znanja i polaganja ispita

  • Testovi tijekom semestra
  • Pismeni i usmeni ispit kao cjelina

Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima

Hrvatski, Engleski

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula

  • Anketa o kvaliteti izvođenja nastave i nastavnih materijala
  • Pohađanje nastave i aktivnost u nastavi (povremena provjera od strane voditelja studija)
  • Vrednovanje rezultata ispita (godišnje)