Linearna algebra

Naziv predmeta

LINEARNA ALGEBRA

Kod

VSITE001

Vrsta

Obvezatni kolegij

Razina

Kolegij temeljne razine

Godina

Prva

Semestar/trimestar

Jesenski / Jesenski

ECTS
(uz odgovarajuće obrazloženje)

5 ECTS

(Predavanja 30 sati – 1 ECTS / numeričke vježbe 30 sati – 1 ECTS / kolokviji, konzultacije, samostalno učenje, samostalno rješavanje numeričkih zadataka 90 sati - 3 ECTS)

Nastavnik

dr.sc.viši predavač Vladimir Krstić, dipl.inž.fizike ; predavač Marijan Čančarević prof.

Kompetencije koje se stječu

Vladanje osnovnim metodama matričnog računa i vektorskog računa. Rješavanje sustava linearnih jednadžbi, primjena metode najmanjih kvadrata. Primjena analitičke geometrije prostora. Primjene metoda na inženjerske probleme.

Preduvjeti za upis

Nema

Sadržaj

Prirodni brojevi, cijeli brojevi, racionalni i realni brojevi, kompleksni brojevi. Matematička indukcija. Operacije s brojevima Algebra, algebarski izrazi, svojstva algebre, transformacije principom zamjene. Linearne jednadžbe s jednom i više nepoznanica. Linearne nejednadžbe. Matrice, matrični zapis sustava linearnih jednadžbi, rješavanje trokutastih sustava, Gaussova eliminacija, linearna nezavisnost, rang matrice, inverzna matrica, determinante, QR rastav matrice i metoda najmanjih kvadrata, vektorski prostori i linearni operatori, vlastite vrijednosti i vektori matrica. Vektori, osnovne operacije s vektorima, jedinični vektor, linearna nezavisnost vektora i baza Euklidskog prostora, vektorski produkti i primjene. Koordinatni sustavi. Točke, pravac, ravnina i primjene analitičke geometrije.

Preporučena literatura

  1. Elezović, N., Dakić B.: Matematika 1-udžbenik i zbirka zadataka za I, II i III, razred gimnazije Element, Zagreb, 2003.
  2. N. Elezović, Linearna algebra, Element, Zagreb, 2000.

Dopunska literatura

 

Oblici provođenja nastave

Predavanja, numeričke vježbe, konzultacije

Način provjere znanja i polaganja ispita

  • Kontinuirana provjera tijekom nastave (kolokviji)
  • Završni ispit (pismeni)

Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima

Hrvatski, Engleski

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula

  • Anketa o kvaliteti izvođenja nastave i nastavnih materijala (mišljenje studenata)
  • Pohađanje nastave i aktivnost u nastavi (povremena provjera od strane voditelja katedre / voditelja studija)
  • Vrednovanje rezultata ispita (godišnje)